กฎหมายอุตสาหกรรม

หนังสือ กฎหมาย และระเบียบ

เกี่ยวกับ การประกอบการ อุตสาหกรรม


  • ปกSHE1.jpg
    SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 1 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

  • ปกSHE2.jpg
    SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 2 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

  • ปกSHE3.jpg
    SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 3 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

  • … รายละเอียดหนังสือ ขนาดหนังสือ:A4 (หนังสือเล่มกระดาษ) จำนวนหน้า: ประมาณ 100 หน้า จำนวนกฎหมาย ที่เป็น checklist: 25 ฉบับ (รายการกฎหมายใน EMLR Checklists แต่ละเล่ม ดูเนื้อหาที่อยู่ใ...
Visitors: 143,942