EMLR Checklist Vol.1

EMLR Checklists

รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ระบบจัดการพลังงาน เล่ม 1

Thailand's Statutory and Regulatory Requirements Related to Energy Management System

 Checklists Vol.1

 1. กฎหมาย เป็นเสมือน "ยาขม" ของพนักงาน และองค์กร มาตลอด เพราะ "สำนวน" และ "สาระ" เข้าใจยาก (ยังไม่นับถึง ทัศนคติด้านลบ ที่มีต่อ เอกสารเหล่านี้)
 2. และแต่ละองค์กร จะมีพนักงานเพียง 1-2 คนเท่านั้นที่ "รู้" หรือ "พอจะรู้"
 3. เป็น "ความรับผิดชอบ" ขององค์กร ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย "โดยสมบูรณ์"
 4. "กรณีเกิดเหตุขึ้น" และ พนักงานสอบสวน(ตำรวจ) สอบพบว่า "องค์กรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย" ฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ฉบับ
 5. และองค์กรอ้างว่า "ไม่รู้" นั้น "ฟังไม่ขึ้น" หมายความว่า "ต้องได้รับโทษ" จากการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ
 6. วิธีหนึ่ง คือ การสร้างพนักงานที่รู้และเข้าใจ กฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานที่พนักงานนั้นๆรับผิดชอบอยู่
 7. อีกทั้งเป็นความจำเป็น ที่ต้องแสดงการปฏิบัติ อย่างสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง กรณีที่องค์กร ต้อง ขอรับรองระบบจัดการ พลังงาน อาทิ
 • ISO 50001:2018 Energy Management System

...

เรา www.kingdomofthailand.consulting

นำเอกฎหมายแต่ละฉบับมา "ย่อย" เพื่อให้ "เข้าใจง่าย" เป็น "checklist" แต่ละข้อ "สั้นๆ" และ "เรียงประเด็น"

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงาน หรือ ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตาม ใช้ตรวจได้ "ง่ายขึ้น"

อย่าช้า

อย่าเอาชะตากรรมของ "องค์กร" ไปฝากไว้กับ "พนักงาน เพียงบางคน ที่รู้กฎหมาย "

มาเร่งสร้าง

"พนักงานจำนวนมากๆ ที่คุ้นเคยกับ กฎหมาย กัน"

รายละเอียดหนังสือ

ขนาดหนังสือ: A4 (หนังสือเล่มกระดาษ)

จำนวนหน้า: ประมาณ 150 หน้า

จำนวนกฎหมาย ที่เป็น checklist: 25 ฉบับ (รายการกฎหมายใน EMLR Checklists แต่ละเล่ม ดูเนื้อหาที่อยู่ใต้ "แบบฟอร์มตอบกลับ")

 

ชุดหนังสือ และราคาจำหน่าย

แยกจำหน่าย เป็น 4 ชุด ดังนี้

1. ชุด AD1 หนังสือเล่มกระดาษ

ราคา เล่มละ 797 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุด ประกอบด้วย

 1. หนังสือเล่มกระดาษ EMLR Checklist Vol. 1 - 1 เล่ม

 หนังสือ จัดส่งทาง EMS

 

2. ชุด AD2 หนังสือเล่มกระดาษ + soft file กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ 997 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุด ประกอบด้วย

 1. หนังสือเล่มกระดาษ EMLR Checklist Vol. 1 - 1 เล่ม
 2. CD ไฟล์ กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์ - 1 แผ่น

 หนังสือ และ CD จัดส่งทาง EMS

 

3. ชุด AD3 Soft file หนังสือ EMLR checklist Vol.1 .pdf + กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ 1,197 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file EMLR Checklist Vol.1 เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์
 2. Soft file กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์

ไฟล์ตามข้อ 1 และ 2 เขียนลง CD และจัดส่งทาง EMS

 

4. ชุด AD4 Soft file หนังสือ EMLR checklist Vol.1 .doc และ .pdf + กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ 1,397 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file EMLR Checklist Vol.1 เป็น .pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์
 2. Soft file EMLR Checklist Vol.1 เป็น .doc file ทั้งหมด 25 ไฟล์
 3. Soft file กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์

ไฟล์ตามข้อ 1 ถึง 3 เขียนลง CD จัดส่งทาง EMS

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1. ชุด AD1หนังสือเล่มกระดาษ ราคา เล่มละ797 บาทรวมค่าจัดส่ง ในชุด ประกอบด้วย หนังสือเล่มกระดาษ EMLR Checklist Vol. 1 - 1 เล่ม หนังสือ จัดส่งทาง EMS --------------------
  797 บาท

 • 2. ชุด AD2หนังสือเล่มกระดาษ + soft file กฎหมาย .pdf ราคาชุดละ997 บาทรวมค่าจัดส่ง ในชุด ประกอบด้วย หนังสือเล่มกระดาษ EMLR Checklist Vol. 1 - 1 เล่ม CD ไฟล์ กฎหมาย เป็น pdf file ทั้...
  997 บาท

 • 3. ชุด AD3Soft file หนังสือ EMLR checklist Vol.1 .pdf + กฎหมาย .pdf ราคาชุดละ1,197 บาทรวมค่าจัดส่ง ในชุดประกอบด้วย Soft file EMLR Checklist Vol.1 เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์ Sof...
  1,197 บาท

 • 4. ชุด AD4Soft file หนังสือ EMLR checklist Vol.1 .doc และ .pdf + กฎหมาย .pdf ราคาชุดละ1,397 บาทรวมค่าจัดส่ง ในชุดประกอบด้วย Soft file EMLR Checklist Vol.1 เป็น .pdf file ทั้งหมด 2...
  1,397 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกSHE1.jpg
  SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 1 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

 • ปกSHE2.jpg
  SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 2 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

 • ปกSHE3.jpg
  SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 3 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...
Visitors: 235,201