EMLR Checklist Vol.1

รายละเอียดหนังสือ

ขนาดหนังสือ: A4 (หนังสือเล่มกระดาษ)

จำนวนหน้า: ประมาณ 100 หน้า

จำนวนกฎหมาย ที่เป็น checklist: 25 ฉบับ (รายการกฎหมายใน EMLR Checklists แต่ละเล่ม ดูเนื้อหาที่อยู่ใต้ "แบบฟอร์มตอบกลับ")

 

ชุดหนังสือ และราคาจำหน่าย

แยกจำหน่าย เป็น 4 ชุด ดังนี้

1. ชุด AD1 หนังสือเล่มกระดาษ

ราคา เล่มละ 797 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุด ประกอบด้วย

 1. หนังสือเล่มกระดาษ EMLR Checklist Vol. 1 - 1 เล่ม

 หนังสือ จัดส่งทาง EMS

 

2. ชุด AD2 หนังสือเล่มกระดาษ + soft file กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ 997 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุด ประกอบด้วย

 1. หนังสือเล่มกระดาษ EMLR Checklist Vol. 1 - 1 เล่ม
 2. CD ไฟล์ กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์ - 1 แผ่น

 หนังสือ และ CD จัดส่งทาง EMS

 

3. ชุด AD3 Soft file หนังสือ EMLR checklist Vol.1 .pdf + กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ 1,197 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file EMLR Checklist Vol.1 เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์
 2. Soft file กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์

ไฟล์ตามข้อ 1 และ 2 เขียนลง CD และจัดส่งทาง EMS

 

4. ชุด AD4 Soft file หนังสือ EMLR checklist Vol.1 .doc และ .pdf + กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ 1,397 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file EMLR Checklist Vol.1 เป็น .pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์
 2. Soft file EMLR Checklist Vol.1 เป็น .doc file ทั้งหมด 25 ไฟล์
 3. Soft file กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 25 ไฟล์

ไฟล์ตามข้อ 1 ถึง 3 เขียนลง CD จัดส่งทาง EMS

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกSHE1.jpg
  SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 1 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

 • ปกSHE2.jpg
  SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 2 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

 • ปกSHE3.jpg
  SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 3 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...
Visitors: 143,840