KOT Standards

หลักการและแนวคิด

ปัจจัย 4 คือ ยอดปรารถนาของมนุษย์

มนุษย์ทุกผู้บนโลกใบนี้ ต่าง ต้องอาศัย ปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ปัจจัย 4 นั้น ประกอบด้วย

 1. อาหาร เป็นปัจจัย อันดับ 1 ในปัจจัย 4 มนุษย์ต้อง บริโภคอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ชีวิต คงอยู่
 2. เครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น และป้องกันอันตราย
 3. ที่อยู่อาศัย เพื่อป้องกันอันตราย และเพื่อรักษาความปลอดภัยจากภัยอันตรายต่อชีวิต จาก ภัยธรรมชาติ สัตว์ และน้ำมือมนุษย์ด้วยกัน
 4. ยารักษาโรค เพื่อพยุง และรักษาการเจ็บป่วย ให้มีชีวิตอยู่ต่อไป

 

มนุษย์ต่างกังวลเกี่ยวกับ การได้มาซึ่ง ปัจจัย 4 อย่างยั่งยืน อยู่ตลอดเวลา และรู้สึกเป็นสุข เมื่อแน่ใจว่า ตนนั้นจะมี ปัจจัย 4 มาโดยไม่มีวันขาดแคลน

ทุกสงครามที่เกิด บนโลกใบนี้ ด้วยน้ำมือมนุษย์ด้วยกัน ล้วนมีมูลเหตุมาจาก การให้ได้มาซึ่ง ปัจจัย 4

แม้ว่า ทุกวันนี้ บนพื้นที่โกลส่วนใหญ่ มนุษย์ ต่างเปลี่ยนมา เป็นการดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่ง ทรัพย์ อย่างอื่น ทว่า ก็เป็นไปด้วย เพราะ การนำมันไปแลกกับ ปัจจัย 4 โดยแท้

 

ไม่นับมนุษย์ บางผู้ที่มี บุญญาธิการ ที่ไม่มีวันขาดแคลน ปัจจัย 4 โดยที่ตน ไม่ต้องเหนื่อยหนัก เพื่อหามาเองแล้ว มนุษย์ โดยส่วนใหญ่ ต่างต้องดิ้นรน เพื่อให้ได้มาซึ่ง ปัจจัย 4 อยู่ตลอดเวลา

 

องค์ประกอบ 4 เพื่อ ปัจจัย 4 ที่ยั่งยืน

กล่าวได้ว่า การที่มนุษย์ จะได้มาซึ่ง ปัจจัย 4 เหล่านี้ อย่างยั่งยืน นั้น มนุษย์ จำเป็นต้อง ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 อย่างแข็งแรง ซึ่ง องค์ประกอบ 4 ประกอบด้วย

 1. สมรรถนะ(competency) สำหรับการ ประกอบอาชีพ สมรรถนะ คือ ความรู้(knowledge)+ ทักษะ(skill) ในอันที่จะใช้เพื่อ บรรลุ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย หรือ ตกลงกัน เพื่อแลกกับ ทรัพย์ หรือ ปัจจัย 4 โดยตรง
 2. ความกตัญญูรู้คุณ(grateful) มนุษย์ ไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ต่างต้องอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว มนุษย์ ต้อง รู้จัดการรับ และการให้กลับ กับผู้ร่วมในสังคม  อย่างสมดุล หรือเป็นธรรม เมื่อได้มา ก็ต้องรู้จักบุญคุณของผู้ให้ และต้องให้คืนกลับ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือให้ผู้อื่นต่อไป หากผู้ให้ยอมสละ และผู้ๆอื่นๆ ที่ได้รับจากเรา ก็ต้องรู้จักบุญคุณของเรา และตอบแทนคืน ในจังหวะที่เหมาะสม การรู้จักกตัญญู จักเป็นเครื่องแสดงว่ามนุษย์คนนั้น มีจิตใจที่ประเสริฐ และเขาผู้นั้น สมควรได้รับ โอกาส อันส่งผลดีต่อตน และสังคม
 3. การรักษาความปลอดภัย(security) และความปลอดภัย(safety) ภัย ของมนุษย์ มี 2 ประเภท คือ 1) ภัยจากการเบียดเบียน อาทิ อันตรายจาก สัตว์ น้อยใหญ่ รวมถึง ภัยจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกัน และ 2) คือ ภัยจากธรรมชาติ และอุบัติเหตุ รวมถึงภัยที่มาจากปัจจัย 4 เอง ในการดำรงชีพ มนุษย์ จำเป็น ต้อง ทวนสอบ ในการดำรงชีพ ว่า จะมีความเสี่ยง ที่ภัย ประเภทใด และอันใด จะส่งผลต่อตน ให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทั้งของตน และสมาชิกในสังคมของตน
 4. การเก็บออม(saving) ไม่ว่าจะเป็น การเก็บออมทรัพย์ หรือการถนอมรักษา คงรักษา ปัจจัย 4 เพื่อมีเหลือใช้ในวันข้างหน้า มนุษย์ ไม่อาจคาดการณ์ได้ ว่า ตนเองจะเสียสมรรถภาพ ในการประกอบอาชีพเมื่อใด หรือจะเกิดความเจ็บป่วย จาก ภัยอันตราย หรืออันตราย เมื่อใด แม้มนุษย์บางผู้ จะดูแลสุขภาพ ตนเอง เป็นอย่างดี ก็สามารถเจ็บป่วยได้ โดยไม่มี สัญญาณเตือน การเก้บออม จึงเป็น ภารกิจ ที่จำเป็น ของมนุษย์ ทุกผู้ ที่พึงกระทำ ให้เป็นกิจนิสัย ความทุกข์ อันดับ 2 รองจาก การขาด ปัจจัย 4 คือ การเป็นหนี้สิน ซึ่ง ส่งผลกระทบด้านลบ เท่าๆกัน การเก็บออมอย่างเป็นระบบ ทำให้ มีสำรอง ในยามฉุกเฉิน

 

องค์ประกอบ 4 ต้อง สร้างอย่างเป็นระบบ

องค์ประกอบ ทั้ง 4 นี้ มนุษย์ทุกผู้ จำเป็น ต้องฝึกฝน ให้เกิดกับตัวเอง อย่างแข็งแรง เพื่อเป็นหลักประกันว่า จะได้มาซึ่ง ปัจจัย 4 อย่างยั่งยืน

เมื่อ ตน มีครอบครัว จำเป็นต้อง สอนลูกๆ และสมาชิกอื่นๆ ให้มี องค์ประกอบ 4 เหล่านี้ โดยไม่ขาด เพื่อ ตนจะไม่ต้องกังวล ว่า เมื่อตน ต้องจากไป เหล่าลูกๆ จะได้รับผลกระทบด้านลบ จากการที่พวกเขาขาด ปัจจัย 4 อย่างไร

เมื่อ ตน เป็น ผู้นำ ในสังคมอื่นๆ อาทิ ชุมชน องค์กร จำเป็นที่ต้อง มีสมาชิกที่มีองค์ประกอบ 4 เพื่อให้สังคมนั้นๆ สมาชิก อยู่ร่วมกัน อย่างผาสุก สังคมยั่งยืน

ทว่า การสร้าง องค์ประกอบ 4นี้ ไม่สามารถ สร้างได้โดยลำพัง เนื่องจาก มนุษย์ แต่ละผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้อง จัดกลุ่มสังคม อาทิ สังคมครอบครัว สังคมชุมชน สังคมองค์กร และร่วมมือกัน ในสังคม อย่างเป็นระบบ

 

www.kingdomofthailand.consulting ถือเป็น พันธะกิจ เพื่อ สังคม

ด้วย สำนึก ในบุญคุณของ แผ่นดินไทย ถิ่นที่เกิด เติบโต และดำรงชีพ แผ่นดินที่ บรรพกษัตริย์ บรรพชน ร่วมกัน ปกปักษ์รักษา ให้เป็นสถานที่ ใช้อยู่อาศัย ทำมาหากิน ด้วยความผาสุก และ เรา ใน ฐานะที่ คลุกคลี กับมาตรฐาน ระบบจัดการ ISO IEC IATF มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1995 มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ การมาตรฐาน

การณ์นี้ ขอใช้ สมรรถนะ ที่มีอยู่ ในการทำความดี เพื่อตอบบุญคุณแผ่นดิน โดย ขอถือเอาเป็นเป็น พันธะกิจ ในการสรรสร้าง มาตรฐาน ระบบจัดการ เพื่อ ส่งเสริม การสร้าง องค์ประกอบ 4 ในสังคม ให้มี ความแข็งแกร่ง ตั้งแต่ สังคมครอบครัว ชุมชน ไปถึง สังคมองค์กร ขนาดต่างๆ โดยมุ่งหมายให้ คนไทย เกิดความผาสุก ถ้วนหน้า เมื่อสมาชิกในสังคม เกิดความผาสุก สิ่งแวดล้อม ดินแดน ในสังคม จะเป็นที่ที่ ลูกๆหลานๆ ของเรา คนไทย จะอยู่ร่วมกัย โดยผาสุก สืบต่อไป

 

มาตรฐานไทย(Kingdom of Thailand Standards: KOT Standards)

เพื่อ ขับเคลื่อน องค์ประกอบ 4 ดังที่กล่าวมาข้างต้น www.kingdomofthailand.consulting ได้ สร้าง มาตรฐาน ไทย(Kingdom of Thailand: KOT Standards) เป็น มาตรฐานระบบจัดการ 4 ฉบับ สำหรับการแยกองค์ การบริหารจัดการ แต่ละองค์ประกอบ เพื่อเป็นแนวทาง ให้ สังคม นำไป สร้าง นำไปปฏิบัติคงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

 1. มาตรฐานไทย ๙๐๐๑ (KOT 9001) ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ(Competency society management systems)
 2. มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑ (KOT 14001) ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ(Grateful society management systems)
 3. มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑ (KOT 45001) ระบบจัดการสังคมการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย(Security and safety society management systems)
 4. มาตรฐานไทย ๕๐๐๐๑ (KOT 50001) ระบบจัดการสังคมการออม(Saving society management systems)

 

ทำไม ต้องเป็น มาตรฐาน ระบบจัดการ

จาก มาตรฐาน การปฏิบัติ ต่าง เช่น ในอุตสาหกรรม อาทิ 5ส QCC ฯลฯ นั้น ไม่ได้เขียนขึ้น ในรูปแบบ ระบบจัดการ มุ่งกล่าวถึง สาระ ที่เป็นหัวใจ ผลที่ตามมา คือ เมื่อจะนำไปปฏิบัติ ไม่ทราบว่า ใคร จะเป็นผู้เริ่ม กำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ดำเนินการอย่างไร ดำเนินการสนับสนุนอย่างไร และติดตามว่ามีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างไร ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มองมาตรฐานเหล่านี้ เป็นเพียง เครื่องมือเสริมเล็ก เครื่องมือหนึงเท่านั้น ที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วม แม้มาตรฐานเหล่านั้น จะเป็นมาตรฐานที่ดี ทว่า สุดท้าย ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในวงกว้าง

 

การกำหนดมาตรฐาน ในลักษณะ ระบบจัดการ กล่าวคือ ระบุชัดเจนว่า ผู้นำสังคม(ผู้บริหารระดับสูง)เป็นแกนหลัก ในการ ปฏิบัติ และ รับผิดชอบต่อ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยรวม มีการจัดแบ่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจ ชัดเจน สามารถ มอบให้ผู้รับผิดชอบ แต่ละส่วน กำหนดกระบวนการไปปฏิบัติ และแต่ละกระบวนการปฏิบัติโดยประสานกัน เป็น ระบบจัดการ จึงเป็นรูปแบบ ที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด ในปัจจุบัน

 

มาตรฐานไทย ดังกล่าว เรา เผยแพร่ โดยไม่คิดมูลค่า สามารถ ดาวน์โหลด ฟรี

 


 • ปกหน้าKOT9001.jpg
  มาตรฐานไทย ๙๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ - ข้อกำหนด KOT 9001- Competency society management systems - Requirements มาตรฐานไทย ๙๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมสมรรถนะ– ข้อกำ...

 • ปกหน้าKOT14001.jpg
  มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑– ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ - ข้อกำหนด KOT 14001- Grateful society management systems - Requirements มาตรฐานไทย ๑๔๐๐๑ – ระบบจัดการสังคมกตัญญูรู้คุณ&nd...

 • ปกหน้าKOT45001.jpg
  มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑– ระบบจัดการสังคมรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนด KOT 45001- Security and safety society management systems - Requirements มาตรฐานไทย ๔๕๐๐๑ – ร...

 • ปกหน้าKOT50001.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

ท่าน สามารถมีส่วนร่วมใน พันธกิจ การสร้างและเผยแพร่

มาตรฐานไทย(KOT Standards) ทั้ง 4 ฉบับนี้

 

     บุคคล/องค์กร สามารถ ร่วมกับเรา ในพันธกิจ การ สร้าง และเผยแพร่ KOT Standards และเอกสารประกอบ ต่อๆไปๆ หรือ ท่านได้นำไปใช้อ้างอิงแล้ว และเห็นว่า มีประโยชน์ แก่ สังคม ของท่าน อยากจะตอบแทนเรา

     สแกน QR Code บัญชี Prompt PAY เบอร์โทรศัพท์ 0618859899 นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์


    

กรุณาแจ้งให้เราทราบ โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ด้านล่างนี้

     สำหรับ บุคคล ที่กรุณา สนับสนุนพันธกิจเรา ตั้งแต่ 10 000 บาท กรุณาแจ้ง ชื่อ และนามสกุล และurl เว็บไซท์ หรือ
เพจโซเชียล ของท่าน เราจะนำลงประกาศ ในหน้านี้ ที่ด้านล่าง ให้ทราบโดยทั่วไป

     สำหรับ องค์กร ที่กรุณา สนับสนุนพันธกิจของเรา ตั้งแต่ 20 000 บาท กรุณาแจ้ง นามองค์กร และurl เว็บไซท์ และ
เพจโซเชียล ของท่าน และ ส่งภาพโลโก้องค์กรของท่าน มาที่

e-mail: kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เราจะนำลงประกาศ ในหน้านี้ ที่ด้านล่าง ให้ทราบโดยทั่วไป

ขอขอบพระคุณท่าน ล่วงหน้า มา ณ ที่นี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 227,587