บริการอบรม in house

In house training services

บริการอบรมภายใน

 

 การอบรมที่สัมฤิทธิ์ผลที่สุด

     การอบรมภายในองค์กร จัดเป็น ขั้นตอนปฏิบัติ ที่สัมฤิทธิ์ผลมากที่สุด ในการส่งมอบ ความรู้ ให้แก่ผู้เข้าอบรม เนื่องจาก

 1. ผู้อบรม มีความคุ้นเคยกัน และสามารถนำไปสู่การ ทำ workshop ระหว่างการอบรม ที่ผู้เข้าอบรม สามารถ มีส่วนร่วม ได้อย่างกลมกลืน
 2. การจัดการอบรม สามารถจัดกลุ่ม ผู้ที่อยู่ในระดับงาน ไกล้เคียงกัน อาทิ กลุ่ม ผู้จัดการ หัวหน้างาน กลุ่มพนักงานหน้างาน อันจะทำให้ สามารถจัด เนื้อหา ที่เหมาะสม กับแต่ละกลุ่ม เพื่อ ให้การอบรม ผู้รับการอบรม สามารถแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างคนในกลุ่มได้
 3. ผู้เข้าอบรม มีความคุ้ยเคยรู้จักกัน สามารถช่วยเหลือกันและกัน ระหว่างการอบรม เป็นการช่วยเสริมจุดอ่อน โดยเพื่อนผู้เข้าอบรม อันจะส่งให้ การอบรม เกิดคุณค่า มากยิ่งขึ้น

อบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์

      วิทยากร ที่ให้ความรู้ ควรเป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ การทำงาน เป็นที่ปรึกษา หลากหลายมาตรฐาน หลากหลายขนาดและประเภทองค์กร เนื่องจาก

 1. การที่วิทยากร มีประสบการณ์มาก และหลากหลาย จะสามารถ ยกตัวอย่าง การปฏิบัติ ที่ไกล้เคียง องค์กร ที่รับการอบรม ได้มากที่สุด ส่งผลให้ ผู้รับการอบรม เข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร และการนำไปปฏิบัติ ได้มากที่สุด
 2. การที่วิทยากร มีความรู้หลากหลายมาตรฐาน จะสามารถ ชี้ให้เห็นถึง จุดร่วม ของมาตรฐานหลายมาตรฐาน ในบางหน่วยงาน เช่นหน่วยงาน บุคคล/อบรม ซึ่ง สามารถ ลดรูปการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานต่างๆ ทว่ายังสอดคล้องข้อกำหนด ของทุกมาตรฐาน ได้
 3. การที่วิทยากร มีประสบการณ์ในการทำงานจริง จะสามารถ ช่วยแนะนำ การปฏิบัติ ที่เป็น จุดบอด ของ องค์กรของผู้รับการอบรม ได้เป็นอย่างดี

แยกกลุ่ม ผู้รับการอบรม เพื่อ ผลสัมฤิทธิ์ สูงสุด

     เป็นความผิดพลาด ขององค์กรต่างๆ ที่จัดอบรม หลักสูตรหนึ่งๆ โดยมี ผู้ปฏิบัติงาน ที่หลากหลายระดับ ในคลาสเดียว จากประสบการณ์ของเรา พบว่า

 1. เป็นความลำบากของ ผู้รับการอบรม ที่มี หน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างหน่วยงาน และหลากระดับในโครงสร้างองค์กร จะสามารถเข้าใจบทบาทของตน จากเนื้อหา แม้ วิทยากร จะพยายาม อธิบาย และยกตัวอย่าง ให้ครอบคลุม พนักงานระดับต่างๆ ทว่าก็ไม่สามารถ ให้ ผู้รับการอบรม เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด ด้วยเวลาที่จำกัด และจำนวนผู้รับการอบรมในคราวเดียวจำนวนมาก
 2. การอบรม ควร แยกกลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรม อาทิ กลุ่มผู้จัดการ/หัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบไกล้เคียงกัน การยกตัวอย่างการปฏิบัติ จะช่วย โฟกัสเนื้อหาที่เหมาะกับพวกเขา และแยกกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ที่อาจทำหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ขั้นตอนปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ ที่หัวหน้างานกำหนด ทว่าจำเป็นต้องเข้าใจถึงข้อกำหนดของ มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก
 3. การจัดอบรม รวมพนักงานหลากหน้าที่ ในคลาสเดียว สุดท้าย องค์กรจะมีพนักงาน ที่ได้ ประกาศษณีบัตรผ่านการอบรม ทว่า ไม่มีใครสัดคน ที่เข้าใจ สาระข้อกำหนด และนำไปประยุกต์ใช้ ในงานที่ตนรับผิดชอบได้ สิ่งนี้ เกิดขึึ้นเสมอ กับองค์กรต่างๆ สุดท้าย เป็นการดำเนินการที่มีผลสูญเปล่า มากกว่า ผลได้
 4. อาจเป็นไปได้ สำหรับบางองค์กร ที่จำเป็นต้อง อบรมโดยคละพนักงาน เนื่องจาก มีพนักงานระดับหัวหน้างาน หลายคน ที่มี สมรรถนะ ไม่ถึงระดับที่จะเป็นหัวหน้างาน แต่ต้องตอบแทนเขา ในความดีที่มีต่อองค์กร ให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน และทางองค์กร วางแผนให้พนักงานในบังคับบัญชาของเขาคนหนึ่ง หรือจำนวนหนึ่ง เข้ามารับการอบรม เพื่อเป็นมือและขา ให้หัวหน้างานคนนั้น ในกรณีนี้ องค์กร จำเป็นต้องประเมินว่า พนักงานดังกล่าว มี สมรรถนะ พอที่จะ รับการอบรมได้ด้วย

อบรม ตามระยะเวลาที่จำเป็น เต็มวัน/ครึ่งวัน

     การจัดอบรม เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่า สาระการอบรมนั้นๆ ใช้เวลา เท่าใด

 1. เนื้อหาในบางหลักสูตรนั้น มีไม่มาก สามารถจบเนื้อหาการอบรมได้ในเวลาเพียง ครึ่งวัน ทว่า การอบรมเพียงครึ่งวันนั้น ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ ขององค์กร และผู้ให้การอบรม อาจเนื่องจาก เกิดการเสียโอกาสด้านรายได้ สำหรับฝั่งของผู้ให้การอบรม ดังนั้น หน่วยงานอบรมทั้งหลาย จึงขยายสาระ ที่สามารถจบได้พอดีๆ ใน ครึ่งวัน ด้วยการแทรกเนื้อหาขยายที่ไม่จำเป็นเข้าไป เพื่อให้เป็นหลักสูตร หนึ่งวัน ผลที่ตามมา คือ เนื้อหาหลักถูกกลืนหายไป กับเนื้อหาที่ไม่จำเป็น และผู้อบรมส่วนมาก ไม่สามารถจับ ประเด็นหลักของการอบรมได้
 2. www.kingdomofthailand.consulting กล้าจัด หลักสูตรอบรม หลายหลักสูตร ด้วยระยะเวลาอบรม ครึ่งวัน เพื่อให้เป็น ทางเลือก สำหรับองค์กร ในการให้การอบรม แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ที่มีส่วนร่วม ในระบบจัดการ เพียงบางส่วน ดังนั้น พวกเขา ควรรับรู้ สาระเท่าที่จำเป็น แก่พวกเขา
 3. นอกจากนั้น หากมีพนักงานจำนวนมาก ที่จำเป็น ต้องได้รับการอบรม ในหลักสูตร ครึ่งวันนี้ สามารถจัดกลุ่มขนาดพอๆดีๆ ในแต่ละคลาส (ไม่เกิน 30 ที่นั่ง ต่อคลาส) และจัด ใน หนึ่งวัน แบ่งเป็น 2 คลาส ค่าบริการอบรมของเรา สำหรับ ครึ่งวัน/คลาส สำหรับ 2 คลาสนี้จะเท่ากับ การอบรม หนึ่งวัน เท่านั้น

อบรมซ้ำ เพื่อ ผลสัมฤิทธิ์สูงสุด

      ในการอบรมหลักสุตร โดยเฉพาะ หลักสูตร ความรู้ใหม่ๆ นั้น ควรจัดอบรมมากกว่า 1 ครั้ง ให้กับ พนักงานกลุ่มเดียวกัน เนื่องจาก

 1. การอบรมครั้งแรก ผู้รับการอบรม มักจะใช้วิจารณญาณในการ ทำความรู้จักสาระที่อบรม มากกว่า ที่จะมุ่งเป้าลงไปที่รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อการนำไปปฏิบัติ เพราะยังเกินความสามารถที่จะ ย่อยสาระใหม่ๆนี้ ในครั้งเดียว อาจไม่สามารถเข้าใจสาระ และนำไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ได้ในทันที
 2. การอบรมซ้ำ ในหลักสูตรเดิม โดยทิ้งระยะเวลา สักระยะหนึ่ง (ประมาณ 1 เดือน) จะช่วยให้ ผู้รับการอบรม เริ่มเข้าใจเนื้อหา และสามารถ นำไปปฏิบัติได้ ซึ่งผลสัมฤิทธิ์ ของการ อบรมซ้ำ จะสูงขึ้น
 3. ทั้งนี้ ข้อแนะนำนี้ ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน ว่า เมื่อได้รับการอบรมครั้งแรกแล้ว พวกเขา จะกลับไปทบทวน พยามขบคิด เพื่อสร้างความเข้าใจ บ้าง เมื่อพวกเขาได้รับการ อบรมซ้ำ จะเป็นการ เพิ่มความเข้าใจ ในสาระ ส่วนที่พวกเขายังไม่เข้าใจ และยืนยันว่า สาระบางส่วนที่เขาคิดว่า เข้าใจแล้ว นั้น ถูกต้อง หรือไม่ หาไม่เช่นนั้น การ อบรมซ้ำ อาจเป็น การลงทุน ที่เสียเปล่า ซ้ำสอง

การเลือก ผู้รับการอบรม ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หลักสูตร กำหนด

 1. การอบรม หลายๆหลักสูตร อาจเป็น สาระ ภาคต่อ จาก หลักสูตร ก่อนหน้า หรือ เป็นหลักสูตร ที่ กำหนดคุณสมบัติว่า ผู้จะเข้ารับการอบรม จำเป็นต้อง ผ่าน หรือ คุ้นเคย กับสาระ ในหลักสูตรก่อนหน้า หรือมีความรู้ เพื่อ สามารถ ต่อยอด ในหลักสูตรนี้ได้
 2. หาก ผู้รับการอบรม ในหลักสูตร ที่กำหนด คุณสมบัติ ของ ผู้รับการอบรม และ องค์กร ส่งพนักงาน ที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว เข้ารับการอบรมแล้ว เป็นสิ่งที่ ต้องทำใจว่า ผลสัมฤิทธิ์การอบรม นั้นอาจแค่ 50/50 หรือ องค์กร ตระหนักดีแล้ว และเตรียมการ อบรมซ้ำ ให้แก่พวกเขาแล้ว

 

      www.kingdomofthailand.consulting ได้จัดเตรียม หลักสูตรอบรม มาตรฐาน ตามมาตรฐาน ISO เลขต่างๆ ที่เริ่มมีบทบาท ต่อองค์กร ซึ่งนับวัน มาตรฐานระบบจัดการ ISO จะออกมาตรฐาน เฉพาะอุตสาหรรม ออกมามากๆขึ้นๆ จึงเป็น ความท้าทาย สำหรับองค์กร ที่จะสร้าง คนทำงานของตน ให้สามารถ ไล่ทัน การเปลี่ยนแปลงนี้ เราขอยืนหยัดเพื่อ เป็นพันธมิตรกับองค์กรท่าน เพื่อเป็นหุ้นส่วน ความสำเร็จ และการเหนือกว่าคู่แข่ง อันเป็น หลักการ ทำธุรกิจ ที่ ต้อง เหนือกว่าคู่แข่ง จึงจะ มีที่ยืน ในโลกธุรกิจ นี้ได้

 

ท่านสามารถ เลือกหลักสูตร มาตรฐาน สำหรับ มาตรฐาน ISO เลขต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับองค์กร ดังตาราง ถัดไปได้ หรือ เลือก เลขมาตรฐาน ที่เมนูย่อย ที่ปรากฎที่ด้านล่าง เพื่อเข้าไปเลือกหลักสูตร ต่อไป

ตารางอบรมภายในหลักสูตรมาตรฐาน

(คลิ๊กเลือกที่  รหัสหลักสูตร ในตาราง)

 

 มาตรฐานระบบจัดการ

ISO, IEC, IEEE, IATF

หลักสูตร

     ข้อกำหนด     

มาตรฐาน

 หลักสูตร

     การเขียนเอกสาร     

ระบบจัดการ

หลักสูตร

     การตรวจติดตาม     

ภายใน

ISO 9001:2015

011

012

01

01

ISO 13485:2016

021

022

02

02

ISO 14001:2015

031

032

03

03

ISO 15189:2012

04

04

04

ISO 15190:2020

05

05

05

IATF 16949:2016

061

062

06

06

ISO/IEC 17020:2012

07

07

07

ISO/IEC 17025:2017

08

08

08

ISO 22301:2019

091

092

09

09

ISO 22870:2016

10

10

10

ISO/IEC 27001:2013

111

112

11

11

ISO 29001:2020

121

122

12

12

ISO 39001:2012

131

132

13

13

ISO 45001:2018

141

142

14

14

ISO 50001:2018

151

ก152

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • TRiso9001.jpg
  ISO 9001 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 9001 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่ แบบฟอร์มติดต่อกลับ ที่ปรากฎด...

 • TRiso13485.jpg
  ISO 13485 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 13485 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRiso14001.jpg
  ISO 14001 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 14001 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRiso15189.jpg
  ISO 15189 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 15189 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRiso15190.jpg
  ISO 15190 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 15190 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRiatf16949.jpg
  IATF 16949 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ IATF 16949 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎ...

 • isoiec17020.jpg
  ISO/IEC 17020 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO/IEC 17020 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที...

 • TRisoiec17025.jpg
  ISO/IEC 17025 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO/IEC 17025 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที...

 • TRiso22301.jpg
  ISO 22301 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 22301 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRiso22870.jpg
  ISO 22870 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 22870 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRisoiec27001.jpg
  ISO/IEC 27001 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO/IEC 27001 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที...

 • TRiso29001.jpg
  ISO 29001 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 29001 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRiso39001.jpg
  ISO 39001 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 39001 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRiso45001.jpg
  ISO 45001 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 45001 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...

 • TRiso50001.jpg
  ISO 50001 Training หลักสูตรมาตรฐาน สำหรับ มาตรฐานระบบจัดการ ISO 50001 คลิ๊ก เลือกที่ รายการเมนู ด้านล่าง กรณีประสงค์ให้จัดหลักสูตรเฉพาะ กรุณา แจ้งเราที่แบบฟอร์มติดต่อกลับที่ปรากฎด้...
Visitors: 238,456