ข11 Documentation ISO/IEC 27001:2013

รหัสหลักสูตร: ข11

หลักสูตร การเขียนเอกสารระบบฯ

ISO/IEC 27001:2013

สำหรับทีมสร้างระบบฯ

 

หลักการ และเหตุผล

“ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements” ในข้อกำหนด 7.5.1 ส่วนหนึ่งระบุว่า ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ขององค์กร ต้องรวมถึง สารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร ที่กำหนดโดยองค์กร ว่ามีความจำเป็น แม้ไม่ได้ระบุว่า ให้ต้องจัดทำ ลายลักษณ์อักษร เอกสาร อะไรบ้าง ทว่า ก็แสดงให้เห็นว่า ยังมีเอกสารที่จำเป็น อาทิ คู่มือ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้สำหรับ การสร้าง คงรักษา โดยให้ คนจำนวนมาก สามารถปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิผล การมี ลายลักษณ์อักษร เอกสาร ตามที่กล่าว ก็เป็นสิ่งที่รับประกันว่า ระบบจะไม่เลือนหาย เมื่อเวลาผ่านไป มีการเปลี่ยนคนทำงาน

การเขียนเอกสารระบบฯ นั้น ไม่ใช่ทุกคน จะสามารถ เรียบเรียง กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสามารถ สื่อให้ คนอื่น เข้าได้ได้ อย่างสัมฤิทธิผล ได้ทุกคน การเขียนเพื่อสื่อสาร แตกต่างจาก การจดเพื่อจำเอง และมีขั้นตอน ที่ควรทำความเข้าใจ

หลักสูตรนี้ จะ แนะนำขั้นตอนการ รวบรวมสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเขียน ลายลักษณ์อักษร เอกสาร ตามข้อกำหนด การเขียนโครงร่าง เพื่อสามารถ อธิบายลายละเอียด ไปจนถึง การทำเป็นรูปเล่ม ที่มี เค้าโครง ของลายลักษณ์อักษร เอกสาร ที่เป็นที่นิยม กันในวงการมาตรฐาน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ที่เป็นผู้สามารถ รวบรวมสารสนเทศ เขียนถ่ายทอด และสันทัดในการเขียน อย่างน้อย มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถ อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ และเข้าใจปฏิสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และ ได้รับมอบหมาย ให้เป็น ส่วนหนึ่งของทีม สร้างระบบฯ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเข้าใจ การเขียนลายลักษณ์อักษร เอกสาร ตามข้อกำหนด มาตรฐาน
 • สามารถเข้าใจ รวบรวม สารสนเทศเกี่ยวกับ กระบวนการ ขั้นตอน กิจกรรม การตรวจติดตามภายใน
 • สามารถ ดำเนินการเขียนลายลักษณ์อักษร เอกสาร ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์

 

หัวข้อการอบรม

 • Pre test
 • ลายลักษณ์อักษร เอกสาร ระบบฯ คืออะไร
 • ประเภทของ ลายลักษณ์อักษร เอกสาร ระบบฯ
 • การ ศึกษาข้อกำหนด ระบบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ กำหนด ขอบเขต สาระ process/procedure
 • การรวบรวม สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
 • การเขียน flow chart เพื่อ ลำดับ ขั้นตอน และเนื้อหา
 • โครงสร้าง ลายลักษณ์อักษร เอกสาร ระบบฯ
 • การเขียนบรรยาย ตาม flowchart
 • การเขียน ลายลักษณ์อักษร วิธีปฏิบัติ(instruction)
 • Post test และเฉลย
 • ตอบข้อซักถาม

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ที่เป็นผู้สามารถ รวบรวมสารสนเทศ เขียนถ่ายทอด และสันทัดในการเขียน อย่างน้อย มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถ อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ และเข้าใจปฏิสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และ ได้รับมอบหมาย ให้เป็น ส่วนหนึ่งของทีม สร้างระบบฯ

 

วิธีการฝึกอบรม  

         การบรรยาย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม เวิร์คช็อปการเขียน 4 เวิร์คช็อป และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ระยะเวลาของหลักสูตร   1 วัน ( วันละ 6 ชั่วโมง)

 • ระยะเวลาการอบรม 8.30 – 16.00 น.

__________

อัตราค่าบริการอบรม หลักสูตรนี้

ค่าบริการ 9,500 บาท

 1. อัตรานี้ รวมค่าเดินทาง เริ่มจาก สำนักงาน ถึง สถานที่อบรม ไป-กลับ ระยะไม่เกิน 100 กิโลเมตร
 2. ระยะทาง ส่วนที่เกินจาก 100 กิโลเมตร จะคิดเพิ่มในอัตรา 10 บาท/ก.ม.
 3. การประเมินระยะทาง จากสำนักงาน ถึง สถานที่อบรม ใช้ google map และยึดถือตามที่ google map ระบุ เป็นที่สิ้นสุด

 

การชำระค่าบริการอบรม + ค่าเดินทาง

 1. ชำระล่วงหน้า ตามที่ตกลง หรือ ชำระในวันที่อบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรมวันสุดท้าย ตามอัตราที่ตกลงสุดท้าย
 2. วิธีชำระค่าบริการ
  1. เป็นเงินสด หรือ
  2. เช็ค สั่งจ่ายในนาม นายปิยะวัฒน์ หรือ
  3. โอนเงิน เข้าบัญชี ในนาม นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ดังนี้
   1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ
   2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ
   3. ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

การหักภาษี

 1. ค่าบริการอบรม และ ค่าเดินทาง ที่ระบุ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)
 2. ผู้ขอรับบริการ ในนาม นิติบุคคล มีความรับผิดชอบในการหักจาก ค่าบริการอลรม และค่าเดินทาง สุทธิ และออกเอกสารสำคัญการ หักภาษี ณ ที่จ่าย

 

การขอเอกสารเสนอราคา

 1. กรุณา แจ้งความจำนง ในการ ขอรับบริการ อบรม หลักสูตรนี้ ที่ แบบฟอร์มติดต่อกลับ ที่ปรากฏ ที่ด้านล่าง ในหน้านี้เท่านั้น
 2. กรุณา ระบุ ชื่อ และที่อยู่ ของสถานที่ ที่จะใช้เป็นที่อบรม เพื่อ ประเมิน ระยะทาง เพื่อ ดูว่า เกินระยะที่กำหนด และมี ค่าเดินทางส่วนเพิ่มเติม หรือไม่

 

Course outline

สามารถ ดาวน์โหลด ตามที่ ปรากฎ ที่ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • REQisoiec27001.jpg
  รหัสหลักสูตร: ก111 หลักสูตร ISO/IEC 27001:2013 ข้อกำหนดระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ หลักการ และเหตุผล “ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security technique...

 • AWAisoiec27001.jpg
  รหัสหลักสูตร: ก112 หลักสูตร ISO/IEC 27001:2013 ข้อกำหนดระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ Awareness สำหรับพนักงานทั่วไป หลักการ และเหตุผล “ISO/IEC 27001:2013 Information technol...

 • IAisoiec27001.jpg
  รหัสหลักสูตร: ค11 หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC 27001:2013 Internal Audits หลักการ และเหตุผล “ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information ...
Visitors: 235,202