ก07 Requirements ISO/IEC17020:2012 สำหรับทีมทำงาน

รหัสหลักสูตร: ก07

หลักสูตร ISO/IEC 17020:2012

ข้อกำหนด สำหรับ หน่วยตรวจ

 

หลักการ และเหตุผล

“ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection” เป็นมาตรฐานข้อกำหนด การจัดการภายในหน่วยตรวจ เพื่อการ สำรวจ ประเมิน ปรับปรุง กิจกรรม กระบวนการ และบริการ สำหรับหน่วยงาน ฉบับนี้ เป็นฉบับการแก้ไขครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 20ๅ2

หลักสูตรนี้ จะ อธิบายข้อกำหนด โดยละเอียด พร้อมยกตัวอย่าง หน่วยงาน และกระบวนการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่จะประยุกต์ข้อกำหนดไปปฏิบัติ ซึ่ง ระบบจัดการปัจจุบันของหน่วยตรวจ อาจมีบางส่วน ที่สอดคล้องอยู่แล้ว และที่ยังไม่สอดคล้อง หรือ ที่ต้องปรับปรุง

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่เป็นผู้สามารถ กำหนด แก้ไข กระบวนการ ภายในหน่วยงาน ขององค์กร และมีประสบการณ์ ด้านการจัดการ และเข้าในปฏิสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเข้าใจ สาระข้อกำหนดISO/IEC 17020:2012
 • สามารถเข้าใจว่า ข้อกำหนดแต่ละข้อเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดบ้างในหน่วยตรวจ รวมถึง หน่วยงานอื่นๆในองค์กร ที่สนับสนุน กิจกรรม กระบวนการ ของ หน่วยตรวจ
 • สามารถ ปรับปรุง กิจกรรม กระบวนการ ในหน่วยตรวจ และหน่วยงานสนับสนุน ในองค์กร ให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้อการอบรม

 • Pre test
 • ความเป็นมาของ มาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012
 • ข้อกำหนดที่ ต้องตีความ และ ไม่ต้องตีความ แตกต่างกัน อย่างไร
 • การตีความเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • สาระข้อกำหนด มาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012
 • Post test และเฉลย
 • ตอบข้อซักถาม

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่เป็นผู้สามารถ กำหนด แก้ไข กระบวนการ ภายในหน่วยงาน ขององค์กร และมีประสบการณ์ ด้านการจัดการ และเข้าในปฏิสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม  

         การบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ระยะเวลาของหลักสูตร   1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

 • ระยะเวลาการอบรม 9.00 – 16.00 น.

 ---------------

อัตราค่าบริการอบรม หลักสูตรนี้

ค่าบริการ 10,000 บาท

 1. อัตรานี้ รวมค่าเดินทาง เริ่มจาก สำนักงาน ถึง สถานที่อบรม ไป-กลับ ระยะไม่เกิน 100 กิโลเมตร
 2. ระยะทาง ส่วนที่เกินจาก 100 กิโลเมตร จะคิดเพิ่มในอัตรา 10 บาท/ก.ม.
 3. การประเมินระยะทาง จากสำนักงาน ถึง สถานที่อบรม ใช้ google map และยึดถือตามที่ google map ระบุ เป็นที่สิ้นสุด

 

การชำระค่าบริการอบรม + ค่าเดินทาง

 1. ชำระล่วงหน้า ตามที่ตกลง หรือ ชำระในวันที่อบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรมวันสุดท้าย ตามอัตราที่ตกลงสุดท้าย
 2. วิธีชำระค่าบริการ
  1. เป็นเงินสด หรือ
  2. เช็ค สั่งจ่ายในนาม นายปิยะวัฒน์ หรือ
  3. โอนเงิน เข้าบัญชี ในนาม นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ดังนี้
   1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ
   2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ
   3. ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

การหักภาษี

 1. ค่าบริการอบรม และ ค่าเดินทาง ที่ระบุ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)
 2. ผู้ขอรับบริการ ในนาม นิติบุคคล มีความรับผิดชอบในการหักจาก ค่าบริการอลรม และค่าเดินทาง สุทธิ และออกเอกสารสำคัญการ หักภาษี ณ ที่จ่าย

 

การขอเอกสารเสนอราคา

 1. กรุณา แจ้งความจำนง ในการ ขอรับบริการ อบรม หลักสูตรนี้ ที่ แบบฟอร์มติดต่อกลับ ที่ปรากฏ ที่ด้านล่าง ในหน้านี้เท่านั้น
 2. กรุณา ระบุ ชื่อ และที่อยู่ ของสถานที่ ที่จะใช้เป็นที่อบรม เพื่อ ประเมิน ระยะทาง เพื่อ ดูว่า เกินระยะที่กำหนด และมี ค่าเดินทางส่วนเพิ่มเติม หรือไม่

 

Course outline

สามารถ ดาวน์โหลด ตามที่ ปรากฎ ที่ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • DOCisoiec17020.jpg
  รหัสหลักสูตร: ข07 หลักสูตร การเขียนเอกสารระบบฯ ISO/IEC 17020:2012 สำหรับทีมสร้างระบบฯ หลักการ และเหตุผล “ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment — Requirements for the operation...

 • IAisoiec17020.jpg
  รหัสหลักสูตร: ค07 หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC 17020:2012 Internal Audits หลักการ และเหตุผล “ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment — Requirements for the operation of v...
Visitors: 205,631