ISO 9001

ตำรา เอกสาร ความรู้ เกี่ยวกับ

ISO 9001 Quality Management System


 • ปกหน้าฉบับผู้บริหาร.jpg
  ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับผู้บริหาร Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้ หน...

 • ปกหน้า90012015ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่ละฉบับ กำหนดขึ้นมา...

 • ปกหน้าฉบับทีมปฏิบัติการ.jpg
  ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับอื่นๆได้ ...

 • ปกหน้า90012015ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุที่ มา...

 • ปกหน้าฉบับทีมปฏิบัติการงานบริการ.jpg
  ISO 9001:2015 ระบบจัดการคุณภาพ ปฐมบทขององค์กรที่แข่งขันได้ ฉบับทีมปฏิบัติการงานบริการ Version 1 สำหรับ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 9001 อย่างถ่องแท้ และสามารถอ่านมาตรฐาน ISO ฉบับ...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร9001_2015.png
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO 9001:2015 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการคุณภาพด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เพื่อลดเวลา และค...

 • ภาพปกหน้าauditchecklist9001.png
  ISO 9001:2015 Quality Management System Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:20...

 • ปกหน้าเคลียร์ประเด็น9001.jpg
  หนังสือเคลียร์ประเด็นใหม่ในISO 9001:2015 เล่มเดียว ที่จะ เคลียร์ 7 ประเด็นใหม่/แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อกำหนด ISO 9001:2015 คือ 4.1 บริบท 4.2 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ9001_2015.[1].jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบทุกข้อ มีเฉลยท้ายเล่ม ...

 • ปกหน้า ชุดความรู้และข้อสอบทดสอบISO9001_2015.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการคุณภาพISO 9001:2015 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบ...

 • ปกหน้า90012015วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เข้าใจ Level 1 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ถีงอ่านเข้าใจยาก เป็นคำถามในใจ ทุกผู้คน ทุกระดับความร...

 • ปกหน้า90012015วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เข้าใจ Level 2 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ถีงอ่านเข้าใจยาก เป็นคำถามในใจ ทุกผู้คน ทุกระดับความร...

 • ปกหน้า90012015QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO 9001:2015 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 9001:2015 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มีพั...
Visitors: 251,185