ISO/IEC 17020

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


 • ปกหน้า170202012ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO/IEC 17020:2012 ระบบจัดการหน่วยตรวจ ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17020 และการนำไปปฏิบัติ กำหนดวางจำหน่าย(เริ่มส่งมอบ) ภายใน มิ.ย. 256...

 • ปกหน้า170202012ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO/IEC 17020:2012 ระบบจัดการหน่วยตรวจ ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO/IEC 17020 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ กำห...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร17020_2012.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO/IEC 17020:2012 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการหน่วยตรวจด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เพื่อลดเ...

 • ปกหน้าISO-17020-2012 Audit Checklist THAI แบบเข้มข้นRev0.jpg
  ISO/IEC 17020:2012 Requirements for the operation of various types bodies performing inspection Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย ม...

 • ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020:2012 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO/IEC 17020:2012 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 - 8 ครบทุกข้อ มีเ...

 • ชุดความรู้และ แบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020:2012 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภ...
Visitors: 143,841