ISO 45001

ตำรา เอกสาร ความรู้ เกี่ยวกับ

ISO 45001

Occupational Health and Safety Management System


 • ปกหน้า450012018ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 45001:2018 ระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO...

 • ปกหน้า450012018ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 45001:2018 ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์...

 • ปก45001.png
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่ประสงค์ดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด...

 • ปกหหน้า checklist iso 45001 2018.png
  ISO 45001:2018 (OH&S) Occupational Health and Safety Management System Audit Checklist ฉบับภาษาไทย แบบหนังสือ และอีบุ๊คนำไปใช้งานได้เลย ข่าวดี! มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ45001_2018.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 45001:2018 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบท...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISO45001_2018.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่...

 • ปกหน้า450012018วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 1 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลิดภัย ISO 45001:2018 ถีงอ่านเข้าใจย...

 • ปกหน้า450012018วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 2 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ถีงอ่านเข้าใจย...

 • ปกหน้า450012018QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO 45001:2018 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 45001:2018 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มี...
Visitors: 255,272