ISO 39001

ตำรา เอกสาร ความรู้ เกี่ยวกับ

ISO 39001 Road Traffic Safety(RTS) Management System

 


 • ปกหน้า390012012ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 39001:2012 ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 39001 และการนำไปปฏิบัติ กำหนดวางจำหน่าย(เริ่มส่งมอบ) ภายใน ...

 • ปกหน้า390012012ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 39001:2012 ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 39001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร39001_2012.png
  ร่างชุดเอกสารระบบ ISO 39001:2012 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนนด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือ...

 • ปกหน้าISO-39001-2012 Audit Checklist THAI แบบเข้มข้นRev0.png
  ISO 39001:2012 Road traffic Safety (RTS) Management System Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดกา...

 • ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการคุณภาพ ISO 39001:2012 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 39001:2012 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบทุกข้อ มีเฉลยท...

 • ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ISO 39001:2012 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่...
Visitors: 143,938