Lead auditor/Auditor ISO 50001:2018

แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น

Internal Lead Auditor/ Auditor

ISO 50001:2018

ชุดเอกสาร และราคา

มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้

1. ชุดที่ AL1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO 50001:2018

ราคา 404 บาท

(สำหรับ ผู้มีความรู้ ข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ISO 50001:2018 แล้วเท่านั้น)

ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file แบบทดสอบเพื่อรับรอง และกระดาษคำตอบ ในรูปแบบ .pdf file
 2. ประกาศณียบัตร รับรองการผ่านการสอบเป็น Lead auditor/ auditor ในรูปแบบ .pdf file (ระบุชื่อ ผู้สอบผ่าน เมื่อส่งแบบทดสอบที่ทำเสร็จกลับมาตรวจ และผ่านเกณฑ์ 80% หรือ 24 ข้อขึ้นไป (สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง จะแจ้ง ข้อที่ตอบไม่ถูกต้อง เพื่อสอบแก้ และส่งกลับมาตรวจอีก 1 ครั้ง)) รับรองโดย นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์

Soft file จัดส่งให้ทาง อีเมล์ที่แจ้งการชำระเงิน ใบเสร็จส่งให้ทาง ems

 

2. ชุดที่ AL2 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO 50001:2018 + หนังสือเล่มกระดาษ "ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO 50001:2018" + หนังสือเล่มกระดาษ "ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ internal audit ISO 50001:2018"

ราคา 1,447 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file แบบทดสอบเพื่อรับรอง และกระดาษคำตอบ ในรูปแบบ .pdf file
 2. ประกาศณียบัตร รับรองการผ่านการสอบเป็น Lead auditor/ auditor ในรูปแบบ .pdf file (ระบุชื่อ ผู้สอบผ่าน เมื่อส่งแบบทดสอบที่ทำเสร็จกลับมาตรวจ และผ่านเกณฑ์ 80% หรือ 24 ข้อขึ้นไป (สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง จะแจ้ง ข้อที่ตอบไม่ถูกต้อง เพื่อสอบแก้ และส่งกลับมาตรวจอีก 1 ครั้ง)) รับรองโดย นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์
 3. หนังสือเล่มกระดาษ ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO 50001:2018 ชุดที่ AB1 (ดูรายละเอียด ที่นี่)
 4. หนังสือเล่มกระดาษ ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ internal audit ISO 50001:2018 ชุดที่ AC1 (ดูรายละเอียด ที่นี่)

Soft file เขียนลง CD + หนังสือเล่มกระดาษ + ใบเสร็จ จัดส่งให้ทาง ems

 

3. ชุดที่ AL3 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO 50001:2018 + soft file หนังสือ .pdf "ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO 50001:2018" + soft file หนังสือ .pdf "ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ internal audit ISO 50001:2018"

ราคา 1,699 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file แบบทดสอบเพื่อรับรอง และกระดาษคำตอบ ในรูปแบบ .pdf file
 2. ประกาศณียบัตร รับรองการผ่านการสอบเป็น Lead auditor/ auditor ในรูปแบบ .pdf file (ระบุชื่อ ผู้สอบผ่าน เมื่อส่งแบบทดสอบที่ทำเสร็จกลับมาตรวจ และผ่านเกณฑ์ 80% หรือ 24 ข้อขึ้นไป (สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง จะแจ้ง ข้อที่ตอบไม่ถูกต้อง เพื่อสอบแก้ และส่งกลับมาตรวจอีก 1 ครั้ง)) รับรองโดย นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์
 3. Soft file หนังสือ ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO 50001:2018 แบบ .pdf ชุดที่ AB2 (ดูรายละเอียด ที่นี่)
 4. Soft file หนังสือ ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ internal audit ISO 50001:2018 ชุดที่ AC2 (ดูรายละเอียด ที่นี่)

Soft file ทั้งหมด ส่งทางอีเมล์ที่แจ้งการชำระเงิน ใบเสร็จส่งให้ทาง ems

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า Lead auditor ISO-9001-2015 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 9001:2015 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AI1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-13485-2016 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 13485:2016 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AX1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-14001-2015 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 14001:2015 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AJ1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISOIEC 17020:2012 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ CO1 แบบทดสอบ Lead auditor/ audi...

 • แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISOIEC 17025:2017 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ CN1 แบบทดสอบ Lead auditor/ audi...

 • แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 22000:2018 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ CT1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-39001-2012 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 39001:2012 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AR1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-45001-2018 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 45001:2018 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AK1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor IATF-16949-2016 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor IATF 16949:2016 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AM1 แบบทดสอบ Lead auditor/ audito...
Visitors: 143,845