Lead auditor/Auditor ISO/IEC 17025:2017

แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น

Internal Lead Auditor/ Auditor

ISOIEC 17025:2017

 

 

ชุดเอกสาร และราคา

มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้

1. ชุดที่ CN1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO/IEC 17025:2017

ราคา 423 บาท

(สำหรับ ผู้มีความรู้ ข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ISO/IEC 17025:2017 แล้วเท่านั้น)

ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file แบบทดสอบเพื่อรับรอง และกระดาษคำตอบ ในรูปแบบ .pdf file
 2. ประกาศณียบัตร รับรองการผ่านการสอบเป็น Lead auditor/ auditor ในรูปแบบ .pdf file (ระบุชื่อ ผู้สอบผ่าน เมื่อส่งแบบทดสอบที่ทำเสร็จกลับมาตรวจ และผ่านเกณฑ์ 80% หรือ 24 ข้อขึ้นไป (สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง จะแจ้ง ข้อที่ตอบไม่ถูกต้อง เพื่อสอบแก้ และส่งกลับมาตรวจอีก 1 ครั้ง)) รับรองโดย นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์

Soft file จัดส่งให้ทาง อีเมล์ที่แจ้งการชำระเงิน ใบเสร็จส่งให้ทาง ems

 

2. ชุดที่ CN2 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO/IEC 17025:2017 + หนังสือเล่มกระดาษ "ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017" + หนังสือเล่มกระดาษ "ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ internal audit ISO/IEC 17025:2017"

ราคา 1,483 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file แบบทดสอบเพื่อรับรอง และกระดาษคำตอบ ในรูปแบบ .pdf file
 2. ประกาศณียบัตร รับรองการผ่านการสอบเป็น Lead auditor/ auditor ในรูปแบบ .pdf file (ระบุชื่อ ผู้สอบผ่าน เมื่อส่งแบบทดสอบที่ทำเสร็จกลับมาตรวจ และผ่านเกณฑ์ 80% หรือ 24 ข้อขึ้นไป (สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง จะแจ้ง ข้อที่ตอบไม่ถูกต้อง เพื่อสอบแก้ และส่งกลับมาตรวจอีก 1 ครั้ง)) รับรองโดย นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์
 3. หนังสือเล่มกระดาษ ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ชุดที่ CH1 (ดูรายละเอียด ที่นี่)
 4. หนังสือเล่มกระดาษ ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ internal audit ISO/IEC 17025:2017 ชุดที่ CK1 (ดูรายละเอียด ที่นี่)

Soft file เขียนลง CD + หนังสือเล่มกระดาษ + ใบเสร็จ จัดส่งให้ทาง ems

 

3. ชุดที่ CN3 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO/IEC 17025:2017 + soft file หนังสือ .pdf "ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017" + soft file หนังสือ .pdf "ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ internal audit ISO/IEC 17025:2017"

ราคา 1,783 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file แบบทดสอบเพื่อรับรอง และกระดาษคำตอบ ในรูปแบบ .pdf file
 2. ประกาศณียบัตร รับรองการผ่านการสอบเป็น Lead auditor/ auditor ในรูปแบบ .pdf file (ระบุชื่อ ผู้สอบผ่าน เมื่อส่งแบบทดสอบที่ทำเสร็จกลับมาตรวจ และผ่านเกณฑ์ 80% หรือ 24 ข้อขึ้นไป (สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง จะแจ้ง ข้อที่ตอบไม่ถูกต้อง เพื่อสอบแก้ และส่งกลับมาตรวจอีก 1 ครั้ง)) รับรองโดย นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์
 3. Soft file หนังสือ ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 แบบ .pdf ชุดที่ CH2 (ดูรายละเอียด ที่นี่)
 4. Soft file หนังสือ ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ internal audit ISO/IEC 17025:2017 ชุดที่ CK2 (ดูรายละเอียด ที่นี่)

Soft file ทั้งหมด ส่งทางอีเมล์ที่แจ้งการชำระเงิน ใบเสร็จส่งให้ทาง ems

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1. ชุดที่ CN1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO/IEC 17025:2017 ราคา 423 บาท (สำหรับ ผู้มีความรู้ ข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ISO/IEC 17025:2017 แล้วเท่านั้น) ในชุดประกอบด้วย S...
  423 บาท

 • 2. ชุดที่ CN2แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO/IEC 17025:2017 + หนังสือเล่มกระดาษ "ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017" + หนังสือเล่มกระดาษ "ความรู้ + ข้อสอบทดสอบ intern...
  1,483 บาท

 • 3. ชุดที่ CN3 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ISO/IEC 17025:2017 + soft file หนังสือ .pdf "ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017" + soft file หนังสือ .pdf "ความรู้ + ข้อสอบท...
  1,783 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า Lead auditor ISO-9001-2015 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 9001:2015 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AI1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor ...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-13485-2016 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 13485:2016 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AX1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-14001-2015 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 14001:2015 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AJ1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISOIEC-17020-2012 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO/IEC 17020:2012 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ CO1 แบบทดสอบ Lead auditor/ au...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-22000-2018 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 22000:2018 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ CT1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISOIEC-27001-2013 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO/IEC 27001:2013 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ BH1 แบบทดสอบ Lead auditor/ aud...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-39001-2012 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 39001:2012 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AR1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-45001-2018 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 45001:2018 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AK1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor ISO-50001-2018 Rev0.jpg
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor ISO 50001:2018 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AL1 แบบทดสอบ Lead auditor/ auditor...

 • ปกหน้า Lead auditor IATF-16949-2016 Rev0.png
  แบบโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับรองเป็น Internal Lead Auditor/ Auditor IATF 16949:2016 ชุดเอกสาร และราคา มี 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง) ดังนี้ 1. ชุดที่ AM1 แบบทดสอบ Lead auditor/ audito...
Visitors: 227,588