Audit checklist ISO 45001:2018 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO 45001:2018 (OH&S)

Occupational Health and Safety Management System

Audit Checklist

ฉบับภาษาไทย

แบบหนังสือ และอีบุ๊คนำไปใช้งานได้เลย

  

ข่าวดี! มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรอง OHSAS 18001:2007 แล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่มาตรฐานใหม่ ISO 45001:2018 และขอรับการรับรองอัพเกรด

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการ OH&S ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

 ในเล่ม มีสาระ ประกอบด้วย

 1. อธิบายรายการตรวจตามข้อกำหนดแต่ละข้อโดยละเอียด (สาระ ตาราง เป็นคอลัมน์ ด้านขวา)
 2. แปลข้อกำหนด ISO 45001:2018 ข้อ 4 – 10 (สาระ ตาราง เป็นคอลัมน์ ด้านซ้าย)
 3. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 45001:2018 VS OHSAS 18001:2007 (ท้ายเล่ม)

  

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

 

1. ชุดที่ P1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

ราคาเล่มละ 590 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems

 1. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) ข้อกำหนดแปลไทย 2) รายการตรวจ(checklist)แต่ละข้อโดยละเอียด 3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 45001:2018 VS OHSAS 18001:2007

 

2. ชุดที่ P2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

ราคาชุดละ 1,390 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems

 1. ในชุด ประกอบด้วย
  1. หนังสือ กระดาษ (ชุดที่ P1)  1 เล่ม
  2. หนังสือ ในรูปแบบ MS Word (.doc) ไฟล์ บันทึกลง ซีดี เพื่อนำไปใส่ แบบฟอร์ม checklist ขององค์กรท่าน ไม่ต้องพิมพ์เอง
  3. soft file BS ISO 45001:2018 ฉบับลิขสิทธิ์แท้ มูลค่ากว่า 6,000 บาท 

 

3. ชุดที่ P3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายไทย + checklist กฎหมาย กว่า 100 ฉบับ

ราคาชุดละ 3,490 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems

 1. ในชุดประกอบด้วย
  1. หนังสือ กระดาษ (ชุดที่ P1)  1 เล่ม
  2. หนังสือ ในรูปแบบ MS Word (.doc) ไฟล์ บันทึกลง ซีดี เพื่อนำไปใส่ แบบฟอร์ม checklist ขององค์กรท่าน ไม่ต้องพิมพ์เอง
  3. soft file BS ISO 45001:2018 ฉบับลิขสิทธิ์แท้ มูลค่ากว่า 6,000 บาท
  4. พิเศษ (ราคา ปกติ กว่า 2,400 บาท) SHE checklist Vol.1 ชุด Q3 + SHE checklist Vol.2 ชุด R3
   1. ไฟล์ .pdf กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และกฎหมายที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการ กว่า 100 ฉบับ ไว้อ้างอิง ตามข้อกำหนด ISO 45001:2018
   2. Checklist กฎหมาย เป็นไฟล์ .pdf กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และกฎหมายที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการ กว่า 100 ฉบับ สำหรับ ใช้ในการประเมิน ความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายตามข้อกำหนด ISO 45001:2018)

 

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า450012018ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 45001:2018 ระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO...

 • ปกหน้า450012018ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 45001:2018 ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์...

 • ปก45001.png
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่ประสงค์ดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด...

 • ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 45001:2018 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 1...

 • ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่ม...

 • ปกหน้า450012018วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 1 เริ่มวางจำหน่าย/ส่งมอบ(สำหรับผู้จอง) 25 พ.ย. 2563 ราคาสั่งจอง ลดพิเศษ 10% จากราคาที่ระบุในแต่...

 • ปกหน้า450012018วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 2 เริ่มวางจำหน่าย/ส่งมอบ(สำหรับผู้จอง) 25 พ.ย. 2563 ราคาสั่งจอง ลดพิเศษ 10% จากราคาที่ระบุในแต่...
Visitors: 143,938