Audit checklist ISO 45001:2018 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO 45001:2018 (OH&S)

Occupational Health and Safety Management System

Audit Checklist

ฉบับภาษาไทย

แบบหนังสือ และอีบุ๊คนำไปใช้งานได้เลย

  

ข่าวดี! มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรอง OHSAS 18001:2007 แล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่มาตรฐานใหม่ ISO 45001:2018 และขอรับการรับรองอัพเกรด

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการ OH&S ด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

 ในเล่ม มีสาระ ประกอบด้วย

 1. อธิบายรายการตรวจตามข้อกำหนดแต่ละข้อโดยละเอียด (สาระ ตาราง เป็นคอลัมน์ ด้านขวา)
 2. แปลข้อกำหนด ISO 45001:2018 ข้อ 4 – 10 (สาระ ตาราง เป็นคอลัมน์ ด้านซ้าย)
 3. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 45001:2018 VS OHSAS 18001:2007 (ท้ายเล่ม)

  

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

 

1. ชุดที่ P1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

ราคาเล่มละ 890 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems

หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย

1) ข้อกำหนดแปลไทย

2) รายการตรวจ(checklist)แต่ละข้อโดยละเอียด

3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 45001:2018 VS OHSAS 18001:2007

 

2. ชุดที่ P2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

ราคาชุดละ 1,390 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS

 1. ในชุด ประกอบด้วย
  1. หนังสือ ในรูปแบบ MS Word (.doc) ไฟล์ เพื่อนำไปใส่ แบบฟอร์ม checklist ขององค์กรท่าน ไม่ต้องพิมพ์เอง
  2. soft file BS ISO 45001:2018 ฉบับลิขสิทธิ์แท้ มูลค่ากว่า 6,000 บาท 

 

3. ชุดที่ P3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายไทย + checklist กฎหมาย กว่า 100 ฉบับ

ราคาชุดละ 3,490 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS

 1. ในชุดประกอบด้วย
  1. หนังสือ ในรูปแบบ MS Word (.doc) ไฟล์ เพื่อนำไปใส่ แบบฟอร์ม checklist ขององค์กรท่าน ไม่ต้องพิมพ์เอง
  2. soft file BS ISO 45001:2018 ฉบับลิขสิทธิ์แท้ มูลค่ากว่า 6,000 บาท
  3. พิเศษ (ราคา ปกติ กว่า 2,400 บาท) SHE checklist Vol.1 ชุด Q3 + SHE checklist Vol.2 ชุด R3
   1. ไฟล์ .pdf กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และกฎหมายที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการ กว่า 100 ฉบับ ไว้อ้างอิง ตามข้อกำหนด ISO 45001:2018
   2. Checklist กฎหมาย เป็นไฟล์ .pdf กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และกฎหมายที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการ กว่า 100 ฉบับ สำหรับ ใช้ในการประเมิน ความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายตามข้อกำหนด ISO 45001:2018)

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ P1เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 890บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย 1) ข้อกำหนดแปลไทย 2) รายการตรวจ(checklist)แต่ละข้อโดยละเอียด 3) ตารางแสดงความสัมพัน...
  890 บาท

 • 2.ชุดที่ P2เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ราคาชุดละ1,390บาทไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ในชุด ประกอบด้วย หนังสือ ในรูปแบบ MS Word (.doc) ไฟล์ เพื่อนำไ...
  1,390 บาท

 • 3.ชุดที่ P3เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายไทย + checklist กฎหมาย กว่า 100 ฉบับ ราคาชุดละ3,490บาทไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ในชุดประกอบด้วย ห...
  3,490 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า450012018ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 45001:2018 ระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO...

 • ปกหน้า450012018ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 45001:2018 ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 45001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์...

 • ปก45001.png
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่ประสงค์ดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบ45001_2018.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 45001:2018 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 – 10 ครบท...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISO45001_2018.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่...

 • ปกหน้า450012018วิธีอ่านให้เข้าใจLevel1.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 1 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลิดภัย ISO 45001:2018 ถีงอ่านเข้าใจย...

 • ปกหน้า450012018วิธีอ่านให้เข้าใจLevel2.jpg
  วิธีอ่านข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ให้เข้าใจ Level 2 ทำไม ทำไม ทำไม สาระข้อกำหนด ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ถีงอ่านเข้าใจย...

 • ปกหน้า450012018QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO 45001:2018 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 45001:2018 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มี...
Visitors: 251,188