SHE Checklist Vol.3

SHE Checklists

รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 3

Thailand's Statutory and Regulatory Requirements Related to Safety, Occupational Health and Environmental

 Checklists Vol.3

 1. กฎหมาย เป็นเสมือน "ยาขม" ของพนักงาน และองค์กร มาตลอด เพราะ "สำนวน" และ "สาระ" เข้าใจยาก (ยังไม่นับถึง ทัศนคติด้านลบ ที่มีต่อ เอกสารเหล่านี้)
 2. และแต่ละองค์กร จะมีพนักงานเพียง 1-2 คนเท่านั้นที่ "รู้" หรือ "พอจะรู้"
 3. เป็น "ความรับผิดชอบ" ขององค์กร ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย "โดยสมบูรณ์"
 4. "กรณีเกิดเหตุขึ้น" และ พนักงานสอบสวน(ตำรวจ) สอบพบว่า "องค์กรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย" ฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ฉบับ
 5. และองค์กรอ้างว่า "ไม่รู้" นั้น "ฟังไม่ขึ้น" หมายความว่า "ต้องได้รับโทษ" จากการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ
 6. วิธีหนึ่ง คือ การสร้างพนักงานที่รู้และเข้าใจ กฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานที่พนักงานนั้นๆรับผิดชอบอยู่
 7. อีกทั้งเป็นความจำเป็น ที่ต้องแสดงการปฏิบัติ อย่างสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง กรณีที่องค์กร ต้อง ขอรับรองระบบจัดการ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และอาชีวอนามัย อาทิ
 • ISO 14001:2015 Environmental Management System
 • ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety

...

เรา www.kingdomofthailand.consulting

นำเอกฎหมายแต่ละฉบับมา "ย่อย" เพื่อให้ "เข้าใจง่าย" เป็น "checklist" แต่ละข้อ "สั้นๆ" และ "เรียงประเด็น"

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงาน หรือ ผู้ทำหน้าที่ตรวจติดตาม ใช้ตรวจได้ "ง่ายขึ้น"

อย่าช้า

อย่าเอาชะตากรรมของ "องค์กร" ไปฝากไว้กับ "พนักงาน เพียงบางคน ที่รู้กฎหมาย "

มาเร่งสร้าง

"พนักงานจำนวนมากๆ ที่คุ้นเคยกับ กฎหมาย กัน"

ชุดและราคาจำหน่าย

จำหน่าย เป็น 4 ชุด ดังนี้

1. ชุด S1 Soft file SHE Checklist Vol.3

ราคา เล่มละ 199 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุด ประกอบด้วย

 1. Soft file SHE Checklist Vol.3 .pdf 

ไฟล์ตามข้อ 1 รวมและอัดเป็น zip file แนบไฟล์กลับทาง อีเมล์ ที่แจ้งการชำระค่าหนังสือ

 

2. ชุด S2 Soft file หนังสือ SHE Checklist Vol.3 .pdf + กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ 399 บาท รวมค่าจัดส่ง ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file SHE Checklist Vol.3 .pdf 
 2. Soft file กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 9 ไฟล์

 ไฟล์ตามข้อ 1 และ 2 รวมและอัดเป็น zip file และแนบไฟล์กลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงิน

 

3. ชุด S3 Soft file หนังสือ SHE Checklist Vol.3 .pdf + กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ ฟรี บาท

เมื่อซื้อ SHE Checklist Vol.1 ชุด Q3 + SHE Checklist Vol.2 ชุด R3

ในชุดประกอบด้วย

 1. Soft file SHE Checklist Vol.3 เป็น .pdf file ทั้งหมด 9 ไฟล์
 2. Soft file กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 9 ไฟล์

จัดส่งพร้อมกับ SHE Checklist Vol.1 ชุด Q3 + SHE Checklist Vol.2 ชุด R3

 

4. ชุด S4 Soft file หนังสือ checklist .doc และ .pdf + กฎหมาย .pdf

ราคาชุดละ ฟรี บาท

เมื่อซื้อ SHE Checklist Vol.1 ชุด Q4 + SHE Checklist Vol.2 ชุด R4

 1. Soft file SHE Checklist Vol.3 เป็น .pdf file ทั้งหมด 9 ไฟล์
 2. Soft file SHE Checklist Vol.3 เป็น .doc file ทั้งหมด 9 ไฟล์
 3. Soft file กฎหมาย เป็น pdf file ทั้งหมด 9 ไฟล์

จัดส่งพร้อมกับ SHE Checklist Vol.1 ชุด Q4 + SHE Checklist Vol.2 ชุด R4

 

 

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

รายการกฎหมายใน SHE Checklist Vol.3


 • ปกSHE1.jpg
  SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 1 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

 • ปกSHE2.jpg
  SHE Checklists รายการตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เล่ม 2 Thailand'sStatutory and Regulatory Requirements Related toSafety, Occupational Health and ...

 • … รายละเอียดหนังสือ ขนาดหนังสือ:A4 (หนังสือเล่มกระดาษ) จำนวนหน้า: ประมาณ 100 หน้า จำนวนกฎหมาย ที่เป็น checklist: 25 ฉบับ (รายการกฎหมายใน EMLR Checklists แต่ละเล่ม ดูเนื้อหาที่อยู่ใ...
Visitors: 143,938