Audit checklist ISO 50001:2018 ไทย ฉบับเข้มข้น

ISO 50001:2018

Energy Management System

Audit Checklist

ฉบับภาษาไทย

แบบหนังสือ และอีบุ๊คนำไปใช้งานได้เลย

  

ข่าวดี! มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 สำหรับ

1. องค์กร ที่ได้รับการรับรองแล้ว และประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับระบบจัดการขององค์กร ไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ ISO 50001:2018 และขอรับการรับรองอัพเกรด

2. หรือ องค์กร ที่กำลังดำเนินการขอการรับรองระบบจัดการพลังงาน ISO 52001:2018 เป็นครั้งแรก และต้องการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงระบบจัดการปัจจุบันให้สอดคล้องกับระบบจัดการด้วยตนเอง

3. สำหรับ internal auditor ใช้เป็นรายการตรวจในการทำการตรวจติดตามภายใน

 

หนังสือ ประกอบด้วย

1.ข้อกำหนด แปลไทย ข้อ 4 - 10

2. รายการตรวจ ตามข้อกำหนด โดยละเอียด ภาษาไทย

3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 15 แบบฟอร์ม เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในองค์กร

4. WI การทบทวนการใช้พลังงาน ความหนากว่า 120 หน้า

 

เวอร์ชั่น และราคา

มีให้เลือก 3 ชุด เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ดังนี้

1. ชุดที่ Z1 เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ

 1. ราคาเล่มละ 886 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย

          ก) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย

          ข) และรายการตรวจโดยละเอียด

          ค) ตัวอย่างแบบฟอร์ม 15 แบบฟอร์ม

 

2. ชุดที่ Z2 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค

 1. ราคาชุดละ 1,286 บาท ไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS
 2. ในชุด ประกอบด้วย
  1. ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  2. และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป

 

3. ชุดที่ Z3 เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายเกี่ยวกับระบบจัดการพลังงาน

 1. ราคาชุดละ 2,086 บาท ไฟล์หนังสือทั้งหมด จัดส่งทาง อีเมล์ ที่แจ้งชำระค่าหนังสือ ใบเสร็จรับเงินจัดส่งทาง ems
 2. ในชุดประกอบด้วย
  1. ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรับแต่ง สำเนาได้
  2. และไฟล์แบบฟอร์มในแบบ .xls, .doc ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือจะปรับแต่งให้เข้ากับงานในองค์กรต่อไป
  3. WI คู่มือการทบทวนการใช้พลังงาน แบบ .pdf ความหนากว่า 120 หน้า
  4. พิเศษ - Soft files กฎหมายเกี่ยวกับระบบจัดการพลังงาน 15 ฉบับ

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ Z1เวอร์ชั่น หนังสือกระดาษ ราคาเล่มละ 886 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems หนังสือในเล่ม ประกอบด้วย ก) รายการตรวจ ที่มีข้อกำหนดแปลไทย ข) และรายการตรวจโดยละเอียด ค) ต...
  886 บาท

 • 2.ชุดที่ Z2เวอร์ชั่น อีบุ๊ค ราคาชุดละ 1,286 บาทไฟล์ทั้งชุด จัดส่งให้ทางอีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ในชุด ประกอบด้วย ไฟล์หนังสือ แบบ .doc, .pdf ที่สามารถนำไปปรั...
  1,286 บาท

 • 3.ชุดที่ Z3เวอร์ชั่น อีบุ๊ค + กฎหมายเกี่ยวกับระบบจัดการพลังงาน ราคาชุดละ 2,086 บาทไฟล์หนังสือทั้งหมด จัดส่งทาง อีเมล์ ที่แจ้งชำระค่าหนังสือ ใบเสร็จรับเงินจัดส่งทาง ems ในชุดประกอบ...
  2,086 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า500012018ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 50001 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่ละฉบับ กำหนดขึ้...

 • ปกหน้า500012018ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 50001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุที่...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร50001_2018.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่ประสงค์ดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการพลังงานด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบข้อกำหนดISO50001_2018.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 50001:2018 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 - 10 ครบทุกข้อ มีเฉลยท้ายเล...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบISO50001_2018.jpg
  ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภาพ สำหร...
Visitors: 255,274