ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO 50001:2018

ข้อสอบทดสอบความรู้

ข้อกำหนด ระบบจัดการพลังงาน

ISO 50001:2018

"พิเศษ ข้อกำหนด ISO 50001:2018 ฉบับแปลไทย"

เอาไปเป็นชุดกันเลย

ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 - 10 ครบทุกข้อ มีเฉลยท้ายเล่ม พร้อมเหตุผลของคำตอบที่ถูก และชี้ไปยังสาระข้อกำหนดที่ควรทบทวน

 •       สำหรับองค์กรนำไปทดสอบความรู้ พนักงานทั่วไป internal auditors ผู้จัดการ ผู้วางระบบการปฏิบัติงาน ก่อนการปฏิบัติงาน หรือทบทวนความรู้ เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจข้อกำหนด ลดความขัดแย้งในการวางระบบการทำงานระหว่างหน่วยงานตามมาตรฐานฯ
 •       สำหรับบุคคลทั่วไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ทำความเข้าใจข้อกำหนด ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 สาระที่เฉลยคำตอบที่ถูก จะชี้ประเด็น และข้อกำหนดที่ควรทบทวน เป็นการค่อยเรียนรู้ทีละน้อย สามารถตั้งเป้าหมายการอ่านทำความเข้าใจได้ ทำให้สนุกกว่าการเริ่มอ่านข้อกำหนดลำพัง เนื้อหาข้อสอบอิงตามสภาพแวดล้อมงานจริงๆ
 •       ข้อสอบอ่านเพลินๆ สาระที่อธิบายคำตอบ จะชี้จุดที่ คนส่วนใหญ่ เข้าใจผิด หรือมองไม่ลึก
 •       อ่านประกอบ เตรียมตัวเพื่อ เข้าทดสอบการเป็น internal auditor
 •       จัดเตรียม โดย ที่ปรึกษา ระบบจัดการ ที่มีประสบการณ์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995

รายละเอียด:

ขนาดหนังสือ: A4 เล่มกระดาษ

 

มีจำหน่าย แยกเป็น 3 ชุด ดังนี้

ก. ชุด AB1 หนังสือเล่มกระดาษ เล่มละ 604 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

1. หนังสือเล่มกระดาษ ปก 4 สี

2. ในเล่ม สาระ ประกอบด้วย

 • ข้อสอบทดสอบ ครบทุกข้อกำหนด 4.1 - 4.7
 • เฉลยพร้อมระบุเหตุผล
 • และข้อกำหนด ISO 50001:2018 แปลไทย ที่คำแปลสอดคล้องกับคำถามข้อสอบ

3. จัดส่งทาง ไปรษณีย์ EMS พร้อมใบเสร็จ

 

ข. ชุด AB2 Soft file PDF ราคาชุดละ 784 บาท

สำหรับองค์กร นำไปพิมพ์เพื่อใช้ทดสอบ พนักงาน จำนวนมาก สะดวก ไม่ต้องพิมพ์ข้อสอบเอง

1. สาระ เช่นเดียวกับชุด AB1

2. ในชุด มีไฟล์ PDF

 • ข้อสอบ
 • เฉลย
 • ข้อสอบ และเฉลย(ต่อท้ายข้อสอบ) รวมกัน
 • ข้อกำหนด ISO 50001:2011 ฉบับแปลไทย

3. Soft file ทั้งหมด จัดส่งทาง e-mail ที่แจ้งการชำระค่าหนังสือเข้ามา ใบเสร็จ จัดส่งทาง ไปรณีย์ EMS

 

ค. ชุด AB3 Soft file .doc ราคาชุดละ 964 บาท

สำหรับองค์กร สามารถนำไป ตัดต่อเพิ่มเติม ลดข้อ เพื่อเหมาะสมสำหรับการนำไปอบรม ทดสอบ พนักงานจำนวนมาก

1. สาระ เช่นเดียวกับชุด AB1

2. ในชุด มีไฟล์ word (.doc)

 • ข้อสอบ
 • เฉลย
 • ข้อสอบ และเฉลย(ต่อท้ายข้อสอบ) รวมกัน
 • ข้อกำหนด ISO 50001:2011 ฉบับแปลไทย

3. Soft file ทั้งหมด จัดส่งทาง e-mail ที่แจ้งการชำระค่าหนังสือเข้ามา ใบเสร็จ จัดส่งทาง ไปรณีย์ EMS

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า500012018ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 50001 และการนำไปปฏิบัติ กำหนดวางจำหน่าย(เริ่มส่งมอบ) ภายใน มิ.ย. 2563 พิเศษ สำ...

 • ปกหน้า500012018ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 50001 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ กำหนดวางจำหน่...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร50001_2018.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่ประสงค์ดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการพลังงานด้วยตัวเอง แต่อยากได้เครื่องมือช่วย เ...

 • ปกหน้าISO-50001-2018 Audit Checklist THAI แบบเข้มข้นRev0.jpg
  ISO 50001:2018 Energy Management System Audit Checklist ฉบับภาษาไทย แบบหนังสือ และอีบุ๊คนำไปใช้งานได้เลย ข่าวดี! มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 สำหร...

 • ชุดความรู้และแบบข้อสอบทดสอบ กระบวนการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภาพ สำหร...
Visitors: 143,197