ความรู้+ข้อสอบ internal audit ISO 22000:2018

ชุดความรู้และ

แบบข้อสอบทดสอบ

กระบวนการตรวจติดตามภายใน

ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร

ISO 22000:2018

 

 • สำหรับองค์กรนำไปอบรม และทดสอบความรู้ พนักงานที่จะเป็น internal auditor ที่มีประสิทธิภาพ
 •       สำหรับบุคคลทั่วไปใช้เรียนรู้การเป็น internal auditor เพื่อสร้างความได้เปรียบในการสมัครงาน ในยุคที่คนทำงานต้องรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO นอกจากความรู้ที่เรียนมา
 •       เนื้อหา ประกอบด้วย การจัดการตรวจติดตามภายใน ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2018 ทั้งหน้าที่ของ lead auditor และ auditor
 •       สาระ การจัดการตรวจติดตามภายใน อ้างอิง ISO 19011:2018 ย่อยให้เข้าใจง่าย และ ISO 22000:2018 นำไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง
 •       ข้อสอบอัตนัย และปรนัยเพื่อทดสอบความรู้ และเฉลยคำตอบที่ถูกพร้อมเหตุผลคำตอบ
 •       จัดเตรียม โดย ที่ปรึกษา ระบบจัดการ ที่มีประสบการณ์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995

 

รายละเอียด:

ขนาดหนังสือ: A4 เล่มกระดาษ

 

มีจำหน่าย แยกเป็น 3 ชุด ดังนี้

ชุด CS1 หนังสือเล่มกระดาษ เล่มละ 1,099 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

1. หนังสือเล่มกระดาษ ปก 4 สี

2. ในเล่ม สาระ ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจติดตามภายใน
 • ข้อสอบทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจติดตามภายใน
 • เฉลยพร้อมระบุเหตุผล

3. จัดส่งทาง ไปรษณีย์ EMS พร้อมใบเสร็จ

 

ชุด CS2 Soft file PDF ราคาชุดละ 1,199 บาท

สำหรับองค์กร นำไปพิมพ์เพื่อใช้อบรม และทดสอบ พนักงาน จำนวนมาก สะดวก ไม่ต้องพิมพ์ข้อสอบเอง

1. สาระ เช่นเดียวกับชุด CS1

2. ในชุด มีไฟล์ PDF

 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจติดตามภายใน
 • ข้อสอบทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจติดตามภายใน
 • เฉลยพร้อมระบุเหตุผล

3. Soft file ทั้งหมด จัดส่งทาง e-mail ที่แจ้งการชำระค่าหนังสือเข้ามา ใบเสร็จ จัดส่งทาง ไปรณีย์ EMS

 

ชุด CS3 Soft file .doc ราคาชุดละ 1,399 บาท

สำหรับองค์กร สามารถนำไป ตัดต่อเพิ่มเติม ลด/เพิ่มเนื้อหา ข้อสอบ เพื่อเหมาะสมสำหรับการนำไปอบรม ทดสอบ พนักงานจำนวนมาก

1. สาระ เช่นเดียวกับชุด CS1

2. ในชุด มีไฟล์ word (.doc)

 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจติดตามภายใน
 • ข้อสอบทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจติดตามภายใน
 • เฉลยพร้อมระบุเหตุผล

3. Soft file ทั้งหมด จัดส่งทาง e-mail ที่แจ้งการชำระค่าหนังสือเข้ามา ใบเสร็จ จัดส่งทาง ไปรณีย์ EMS

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • ปกหน้า220002018ฉบับผู้บริหารVer2.jpg
  ISO 22000:2018 ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร ฉบับผู้บริหาร Version 2 สำหรับ ผู้บริหาร ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 22000 และการนำไปปฏิบัติ ด้วยเหตุที่ มาตรฐานระบบจัดการ ISO แต่ละฉบับ...

 • ปกหน้า220002018ฉบับทีมปฏิบัติการVer2.jpg
  ISO 22000:2018 ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร ฉบับทีมปฏิบัติการ Version 2 สำหรับ ทีมปฏิบัติการ ผู้ต้องการเข้าใจ ข้อกำหนด ISO 22000 และ นำแนวทางการปฏิบัติตามตัวอย่าง ไปประยุกต์ใช้ ด้...

 • ปกหน้า ร่างชุดเอกสาร22000_2018.jpg
  ร่างชุดเอกสารระบบจัดการอาหารปลอดภัย ISO 22000:2018 ไทย ใช้รับรองได้ทันที มาแล้วตามคำเรียกร้อง สำหรับองค์กรที่พร้อมดำเนินการจัดสร้างระบบจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาหารด้วยตัวเอง แต่อยา...

 • ปกหน้าISO-22000-2018 Audit Checklist 2.jpg
  ISO 22000:2018 Food Safety Management Systems Audit Checklist ภาษาไทย ฉบับเข้มข้น แบบหนังสือ และอีบุ๊คไฟล์จริงๆ นำไปใช้งานได้เลย มาแล้ว รายการตรวจตามข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยอ...

 • ปกหน้า ข้อสอบทดสอบข้อกำหนดISO22000_2018.jpg
  ข้อสอบทดสอบความรู้ ข้อกำหนด ระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2018 "พิเศษ ข้อกำหนด ISO 22000:2018 ฉบับแปลไทย" เอาไปเป็นชุดกันเลย ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 - 10 ครบทุกข้อ มีเ...

 • ปกหน้า220002018QuikKeyGuideRev0.jpg
  Quik Key Guide ISO 22000:2018 ข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ISO 22000:2018 ในมุมมองของ ผู้ไม่คุ้นเคยแล้ว สาระของมัน เหมือนสีต่างๆ ที่ผสมกันมั่วไปหมด เป็นสีตุ่นๆ ที่ยากจะเข้าใจ ทว่า มี...
Visitors: 251,185