ข้อสอบทดสอบความรู้ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017

ข้อสอบทดสอบความรู้

ข้อกำหนด ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

ISO/IEC 17025:2017

"พิเศษ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ฉบับแปลไทย"

เอาไปเป็นชุดกันเลย

ข้อสอบปรนัยเรียงตามข้อกำหนด 4 - 8 ครบทุกข้อ มีเฉลยท้ายเล่ม พร้อมเหตุผลของคำตอบที่ถูก และชี้ไปยังสาระข้อกำหนดที่ควรทบทวน

 •       สำหรับองค์กรนำไปทดสอบความรู้ พนักงานทั่วไป internal auditors ผู้จัดการ ผู้วางระบบการปฏิบัติงาน ก่อนการปฏิบัติงาน หรือทบทวนความรู้ เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจข้อกำหนด ลดความขัดแย้งในการวางระบบการทำงานระหว่างหน่วยงานตามมาตรฐานฯ
 •       สำหรับบุคคลทั่วไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ทำความเข้าใจข้อกำหนด ระบบจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 สาระที่เฉลยคำตอบที่ถูก จะชี้ประเด็น และข้อกำหนดที่ควรทบทวน เป็นการค่อยเรียนรู้ทีละน้อย สามารถตั้งเป้าหมายการอ่านทำความเข้าใจได้ ทำให้สนุกกว่าการเริ่มอ่านข้อกำหนดลำพัง เนื้อหาข้อสอบอิงตามสภาพแวดล้อมงานจริงๆ
 •       ข้อสอบอ่านเพลินๆ สาระที่อธิบายคำตอบ จะชี้จุดที่ คนส่วนใหญ่ เข้าใจผิด หรือมองไม่ลึก
 •       อ่านประกอบ เตรียมตัวเพื่อ เข้าทดสอบการเป็น internal auditor
 •       จัดเตรียม โดย ที่ปรึกษา ระบบจัดการ ที่มีประสบการณ์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995

รายละเอียด:

ขนาดหนังสือ: A4 เล่มกระดาษ

 

มีจำหน่าย แยกเป็น 3 ชุด ดังนี้

ชุด CH1 หนังสือเล่มกระดาษ เล่มละ 652 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

1. หนังสือเล่มกระดาษ ปก 4 สี

2. ในเล่ม สาระ ประกอบด้วย

 • ข้อสอบทดสอบ ครบทุกข้อกำหนด 4 - 8
 • เฉลยพร้อมระบุเหตุผล
 • และข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 แปลไทย ที่คำแปลสอดคล้องกับคำถามข้อสอบ

3. จัดส่งทาง ไปรษณีย์ EMS พร้อมใบเสร็จ

 

ชุด CH2 Soft file PDF ราคาชุดละ 852 บาท

สำหรับองค์กร นำไปพิมพ์เพื่อใช้ทดสอบ พนักงาน จำนวนมาก สะดวก ไม่ต้องพิมพ์ข้อสอบเอง

1. สาระ เช่นเดียวกับชุด CH1

2. ในชุด มีไฟล์ PDF

 • ข้อสอบ
 • เฉลย
 • ข้อสอบ และเฉลย(ต่อท้ายข้อสอบ) รวมกัน
 • ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ฉบับแปลไทย

3. Soft file ทั้งหมด จัดส่งทาง e-mail ที่แจ้งการชำระค่าหนังสือเข้ามา ใบเสร็จ จัดส่งทาง ไปรณีย์ EMS

 

ชุด CH3 Soft file .doc ราคาชุดละ 982 บาท

สำหรับองค์กร สามารถนำไป ตัดต่อเพิ่มเติม ลดข้อ เพื่อเหมาะสมสำหรับการนำไปอบรม ทดสอบ พนักงานจำนวนมาก

1. สาระ เช่นเดียวกับชุด CH1

2. ในชุด มีไฟล์ word (.doc)

 • ข้อสอบ
 • เฉลย
 • ข้อสอบ และเฉลย(ต่อท้ายข้อสอบ) รวมกัน
 • ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ฉบับแปลไทย

3. Soft file ทั้งหมด จัดส่งทาง e-mail ที่แจ้งการชำระค่าหนังสือเข้ามา ใบเสร็จ จัดส่งทาง ไปรณีย์ EMS

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุดังข้างต้น ชุดใดชุดหนึ่ง ที่สนใจ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา ใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป
 • กรณีที่ มีการสอบถามรายละเอียดหนังสือมาก่อนหน้าการสั่งซื้อ ท่านสามารถ ตอบกลับ ด้วยอีเมล์ที่มีการโต้ตอบกัน หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 143,193