DL3 ISO/IEC17020:2012 Text ทีมปฏิบัติการ Ver2

ชุด DL3 - ไฟล์หนังสือ PDF File

ไฟล์หนังสือ ฟอร์แมต PDF File เพื่อนำไปพิมพ์แจกจ่าย ในองค์กร (ไม่มีแบบฟอร์ม 33 ฟอร์ม)

ราคา 2,816 บาท

ไฟล์หนังสือ จัดส่งทาง อีเมล์

ใบเสร็จรับเงิน จัดส่งทาง EMS

--------------------

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุ ในอีเมล์ แจ้งการสั่งซื้อ ที่ท่านได้รับ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา แจ้งกลับ ในอีเมล์ รายการสั่งซื้อ ที่ท่านได้รับในครั้งแรก เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ องค์กร เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

คลิ๊ก "สั่งซื้อ" เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป หรือ เลือกหนังสืออื่นๆ ต่อไป

2,816 บาท
จำนวน:

 • ชุด DL1 - หนังสือเล่มกระดาษ(รวมค่าจัดส่งทาง EMS) หนังสือเล่มกระดาษ(ไม่มีแบบฟอร์ม 33 ฟอร์ม) ราคา 1,786 บาท จัดส่งทาง EMS พร้อมใบเสร็จรับเงิน --------------------
  1,786 บาท

 • ชุด DL2 - หนังสือเล่มกระดาษ + Soft file แบบฟอร์ม 33 ฟอร์ม ราคา 2,786 บาท หนังสือเล่มกระดาษ 1 เล่ม ไฟล์แบบฟอร์ม ในฟอร์แมต MS Word, MS Excel จำนวน 33 แบบฟอร์ม สามารถนำไปใช้งานได้ทัน...
  2,786 บาท

 • ชุด DL4 - ไฟล์หนังสือ PDF File + Soft file แบบฟอร์ม 33 ฟอร์ม ไฟล์หนังสือ ฟอร์แมต PDF File เพื่อนำไปพิมพ์แจกจ่าย ในองค์กร ไฟล์แบบฟอร์ม ในฟอร์แมต MS Word, MS Excel จำนวน 33 แบบฟอร์ม...
  3,816 บาท

 • ชุด DL5 - ไฟล์หนังสือ MS Word ราคา 3,916 บาท ไฟล์หนังสือ ฟอร์แมต MS Word สำหรับการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ ตัดต่อเพิ่มเติม ตามความประสงค์ ไฟล์ที่จัดส่ง ล็อกเป็น read only ไฟล์ที่ดัดแป...
  3,916 บาท

 • ชุด DL6 - ไฟล์หนังสือ MS Word + Soft file แบบฟอร์ม 33 แบบฟอร์ม ราคา 6,006 บาท ไฟล์ หนังสือ ฟอร์แมต MS Word สำหรับการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ ตัดต่อเพิ่มเติม ตามความประสงค์ ไฟล์ที่จัด...
  6,006 บาท
Visitors: 171,082