DL6 ISO/IEC17020:2012 Text ทีมปฏิบัติการ Ver2

ชุด DL6 - ไฟล์หนังสือ MS Word + Soft file แบบฟอร์ม 33 แบบฟอร์ม

ราคา 6,006 บาท

 1. ไฟล์ หนังสือ ฟอร์แมต MS Word สำหรับการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ ตัดต่อเพิ่มเติม ตามความประสงค์ ไฟล์ที่จัดส่ง ล็อกเป็น read only ไฟล์ที่ดัดแปลง ต้องบึนทึกเป็นไฟล์ใหม่ เพื่อนำไปสร้างเป็น procedures สำหรับองค์กร ได้ทันที (เขียนลง CD)
 2. ไฟล์แบบฟอร์ม ในฟอร์แมต MS Word, MS Excel จำนวน 33 แบบฟอร์ม สามารถนำไปใช้งานได้ทันที (เขียนลง CD)

 จัดส่งทาง EMS พร้อมใบเสร็จรับเงิน

--------------------

การชำระค่าหนังสือและค่าจัดส่ง

 • ชำระค่าหนังสือ/เอกสาร เต็มจำนวน ตามที่ระบุ ในอีเมล์ แจ้งการสั่งซื้อ ที่ท่านได้รับ
 • หนังสือ/เอกสารนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซื้อ-ขาย จึงไม่ต้องบวกภาษีเพิ่ม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
 • บัญชี เพื่อโอนค่าหนังสือ

------ นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ ------

1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-96707-6 หรือ

2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-79920-8 หรือ

3) ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย4ซอย22 เลขที่ 084-0-16035-6

 

การจัดส่งหนังสือ/เอกสาร

 • กรณีที่ หนังสือ/เอกสาร ชุดที่สั่งซื้อ มี Soft files ประกอบในชุด จะส่งกลับทางอีเมล์ ที่แจ้งการชำระเงินค่าหนังสือ/เอกสาร กลับให้ทันที
 • หนังสือ/เอกสาร ในชุด (ถ้ามี) จะจัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ตาม ชื่อ และที่อยู่ ในวันเดียวกันกับที่แจ้งการชำระเงิน หรือวันถัดไป

การสอบถาม แจ้งการ ชำระค่าหนังสือ และที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือ

 • เมื่อชำระ ค่าหนังสือ/เอกสาร ฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณา แจ้งกลับ ในอีเมล์ รายการสั่งซื้อ ที่ท่านได้รับในครั้งแรก เพื่อแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถ แจ้ง เพียงว่า ได้โอนยอดค่าหนังสือ/เอกสาร เข้าบัญชีธนาคารใด เาลาที่โอน ยอดที่โอน ซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป หรือแนบหลักฐานการโอนเงินกลับมา
 • กรณี ประสงค์ให้ ทำ "ใบเสนอราคา" กรุณา แจ้งความประสงค์ หนังสือเล่มนี้ ชุดที่ท่านต้องการ พร้อมระบุ ชื่อ และที่อยู่ องค์กร เพื่อทางเราจะได้ทำเอกสารเสนอราคาของหนังสือเล่มนี้ จัดส่งกลับให้ต่อไป

การออกใบเสร็จรับเงิน

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จ
 • กรณีออกในนาม นิติบุคคล กรุณาแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมกันด้วย

 

คลิ๊ก "สั่งซื้อ" เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป หรือ เลือกหนังสืออื่นๆ ต่อไป

6,006 บาท
จำนวน:

 • ชุด DL1 - หนังสือเล่มกระดาษ(รวมค่าจัดส่งทาง EMS) หนังสือเล่มกระดาษ(ไม่มีแบบฟอร์ม 33 ฟอร์ม) ราคา 1,786 บาท จัดส่งทาง EMS พร้อมใบเสร็จรับเงิน --------------------
  1,786 บาท

 • ชุด DL2 - หนังสือเล่มกระดาษ + Soft file แบบฟอร์ม 33 ฟอร์ม ราคา 2,786 บาท หนังสือเล่มกระดาษ 1 เล่ม ไฟล์แบบฟอร์ม ในฟอร์แมต MS Word, MS Excel จำนวน 33 แบบฟอร์ม สามารถนำไปใช้งานได้ทัน...
  2,786 บาท

 • ชุด DL3 - ไฟล์หนังสือ PDF File ไฟล์หนังสือ ฟอร์แมต PDF File เพื่อนำไปพิมพ์แจกจ่าย ในองค์กร (ไม่มีแบบฟอร์ม 33 ฟอร์ม) ราคา 2,816 บาท ไฟล์หนังสือ จัดส่งทาง อีเมล์ ใบเสร็จรับเงิน จัดส่...
  2,816 บาท

 • ชุด DL4 - ไฟล์หนังสือ PDF File + Soft file แบบฟอร์ม 33 ฟอร์ม ไฟล์หนังสือ ฟอร์แมต PDF File เพื่อนำไปพิมพ์แจกจ่าย ในองค์กร ไฟล์แบบฟอร์ม ในฟอร์แมต MS Word, MS Excel จำนวน 33 แบบฟอร์ม...
  3,816 บาท

 • ชุด DL5 - ไฟล์หนังสือ MS Word ราคา 3,916 บาท ไฟล์หนังสือ ฟอร์แมต MS Word สำหรับการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ ตัดต่อเพิ่มเติม ตามความประสงค์ ไฟล์ที่จัดส่ง ล็อกเป็น read only ไฟล์ที่ดัดแป...
  3,916 บาท
Visitors: 171,077