KOT9001:2564manual_family

คำนำ

หนังสือ KOT 9001:2564มาตรฐานไทยระบบจัดการสังคมสมรรถนะ คู่มือปฏิบัติฉบับครอบครัว ที่ท่าน เห็นอยู่นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ เป็น คู่มือปฏิบัติ สำหรับ สังคมครอบครัว ที่จะนำเอา ข้อกำหนด มาตรฐานไทย ๙๐๐๑:๒๕๖๔ (KOT 9001:2564) ไปปฏิบัติ ภายในครอบครัว เพื่อสร้างสมรรถนะ ให้สมาชิกในครอบครัว

www.kingdomofthailand.consulting จัดทำคู่มือฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ ครอบครัว เพื่อนำเอา มาตรฐาน KOT 9001:2564 ไปปฏิบัติ โดยคำนึงว่า สมาชิกในสังคมครอบครัว อาจยังไม่มีสมรรถนะ ในการตีความข้อกำหนด เป็น ขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ ได้กำหนด ขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์ม สำหรับการบันทึก พร้อมยกตัวอย่าง การบันทึก (ตัวหนังสือสีแดง) เป็นชุด

ขั้นตอนการปฏิบัติ ที่กำหนด ในคู่มือนี้ ตั้งแต่บทที่ 1 – 11 โดยที่การปฏิบัติตามข้อกำหนด จะเริ่มที่บทที่ 4 -10 ทั้งนี้ หัวข้อต่างๆ จัดเรียงตามข้อกำหนด KOT 9001:2564 เพื่อให้ หัวหน้าสังคม สามารถเทียบเคียง การปฏิบัติในคู่มือนี้ และข้อกำหนด อันจะเป็นการช่วยให้ทำความคุ้นเคย กับข้อกำหนดมากๆขึ้นๆ ซึ่งผู้เขียน หวังว่าจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะ การอ่าน และตีความข้อกำหนด มาตรฐานระบบจัดการ ซึ่ง KOT 9001:2564 นี้ อ้างอิงข้อกำหนดมาตรฐานระบบจัดการ ISO มาไว้ในตัว

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าสังคม สามารถ ปรับแก้ สาระ ขั้นตอนปฏิบัติ ของคู่มือนี้ ได้อย่างอิสระ ให้เข้ากับ สมาชิก วัฒนธรรม ค่านิยม ประสิทธิภาพของสังคม ตราบที่ไม่ตัดทิ้งขั้นตอนปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

รูปแบบ font ที่ใช้ในคู่มือนี้ มีเพียง 2fonts คือ TH Sarabun New และ Maaja เนื่องด้วยจะทำให้ คู่มือฉบับนี้ น่าอ่าน และ fonts ดังกล่าว ได้รวมในชุด soft file คู่มือฉบับนี้ ที่เผยแพร่ผ่านหน้าเว็บแล้ว ขอขอบพระคุณ ผู้พัฒนา fonts น่ารักๆนี้ ที่ให้เราได้ใช้กัน

เรา หวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้ ผู้นำสังคม สามารถปฏิบัติตาม มาตรฐาน KOT 9001:2564 ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นำไปสู่การรับรองระบบจัดการ ในอนาคต

 

ปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์

17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

ทำความคุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้

  1. หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการกำหนด ขั้นตอนปฏิบัติ ตามข้อกำหนด มาตรฐาน KOT 9001:2564 สำหรับ ผู้นำสังคมครอบครัว(ผู้นำครอบครัว) เพื่อกำหนด ระบบจัดการ ในการสร้างสมรรถนะของสมาชิกในสังคมครอบครัวของตน
  2. สาระ ในหนังสือคู่มือนี้ ตั้งแต่ บทที่ 1 – 11 จะเกี่ยวข้องกับ การจัดการภายในสังคมครอบครัว เพื่อดำเนินการสร้าง สมรรถนะ ให้แก่สมาชิกในครอบครัว
  3. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่า สังคมครอบครัวของท่าน จะสามารถปฏิบัติสอดคล้องตาม มาตรฐาน KOT 9001:2564 ได้ครบถ้วน จำเป็นต้องมี เอกสารมาตรฐาน ฉบับดังกล่าว เพื่อใช้อ้างอิง ควบคู่กันด้วย สามารถ ดาวน์โหลดที่ www.kingdomofthailand.consulting
  4. ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ เมื่อ ผู้นำสังคม นำไปสร้างเป็น คู่มือขั้นตอนปฏิบัติ ตามมาตรฐาน KOT 9001:2564

          4.1     บทที่ 0 อรัมภบท เกี่ยวกับ หนังสือเล่มนี้ สามารถตัดทิ้งได้

          4.2     บทที่ 1 – 3 มีสาระ เกี่ยวกับสังคมครอบครัว ผู้นำสังคม สามารถ ปรับแก้สาระ ให้สะท้อน สังคมครอบครัว ที่เป็นจริง ณ เวลาที่ สรุป และควรทบทวน และปรับแก้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ในสังคมครอบครัว เกิดขึ้น อาทิ มีการเปลี่ยนแปลง จำนวนสมาชิกสังคมครอบครัว ใน เขตแดน และขอบเขต การปฏิบัติที่กำหนด สถานะการนำของผู้นำสังคม

         4.3     บทที่ 4 - 10 เป็น ขั้นตอนปฏิบัติ ที่ร่างขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง ที่ ผู้นำสังคม และสมาชิกสังคม ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดการ โดยอิงตาม โครงสร้างผังสังคม ในบทที่ 3

               4.3.1  ผู้นำสังคม สามารถ ปรับแก้ สาระ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ เพื่อสะท้อน ตามสมาชิกในสังคม และวัฒนธรรม ค่านิยม การปฏิบัติ และปฏิสัมพันธ์ ของสังคมครอบครัวของตนเอง

               4.3.2  อย่างไรก็ตาม สาระ ที่ร่างนี้ กำหนด เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด และเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดอย่างน้อยที่สุดแล้ว ผู้นำสังคม ควร ทวนสอบให้มั่นใจ เทียบกับ เอกสารมาตรฐาน KOT 9001:2564 ก่อนจะตัดทอน การปฏิบัติใดทิ้งไป ว่าไม่ได้ตัดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกไป

               4.3.3  ในทุกสังคมครอบครัว ที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่า ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องตาม มาตรฐาน KOT 9001:2564 โดยครบถ้วน ดังนั้น สาระ ส่วนใหญ่ จะเป็น เรื่องใหม่ๆ สำหรับสังคมครอบครัวโดยทั่วไป ทั้งนี้ เทียบเคียงว่า สังคมครอบครัว เสมือนสังคมองค์กร องค์กรหนึ่ง ที่มีการแบ่งหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบ จัดการบริหาร ทั่วทั้งองค์กร แม้กระนั้น องค์กร โดยส่วนใหญ่ ที่ยังไม่เคยปฏิบัติตาม มาตรฐานระบบจัดการ ISO ก็ประสบเช่นเดียวกัน คือ มีการปฏิบัติใหม่ๆ ตามข้อกำหนด ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ในปัจจุบัน

         4.4     บทที่ 11 ภาคผนวก ประกอบด้วย สาระ 3 ส่วน คือ

               -          แนบตัวอย่าง แบบฟอร์ม ที่กรอกรายละเอียด เพื่อเป็นแนวทางการนำแบบฟอร์มไปใช้

               -          สำหรับระบุ ประวัติการแก้ไข คู่มือขั้นตอนปฏิบัตินี้ เมื่อมีการประกาศใช้ฉบับเป็นทางการ ครั้งแรก จะถือว่า เป็นฉบับการไขครั้งที่ 00 เมื่อมีการปรับแก้สาระใดๆในบทใดๆ ผู้นำสังคม ควร บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ โดยเริ่มนับการแก้ไข บวกเพิ่มหนึ่งเสมอ อาทิ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 00 บทที่ 1 เมื่อแก้ไขสาระ ให้บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ และเป็นฉบับแก้ไขครั้งที่ 01 โดยระบุต่อท้ายชื่อไฟล์ และแก้ไข footnote ของเอกสารบทนั้น ตามตัวอย่าง footnote ที่แสดงอยู่ในหนังสือเล่ม

               -          บัญชีรายการ แบบฟอร์ม เพื่อเป็นบัญชีแบบฟอร์ม และระบุ ประวัติการแก้ไข แบบฟอร์ม

          4.5     บทที่ 12 เกี่ยวกับผู้เขียน หนังสือเล่มนี้ สามารถตัดทิ้งได้

 

ไฟล์หนังสือ คู่มือปฏิบัติ มาตรฐานไทย ๙๐๐๑:๒๕๖๔(KOT 9001:2564)

ประกอบด้วย ไฟล์ 2 ชุด คือ

1. ไฟล์ ฟอร์แมต PDF สำหรับพิมพ์อ่านศึกษา ก่อน นำไปปฏิบัติ

2. ชุดไฟล์ MS Word บีบอัดในฟอร์แมต .rar ดาวน์โหลดแล้ว แตกไฟล์ก่อนนำไปปรับแก้ เป็นของ สังคมครอบครัวตนเอง

 

เลือกไฟล์ที่จะดาวน์โหลด ด้านล่างนี้

ท่าน สามารถมีส่วนร่วมใน พันธกิจ การสร้างและเผยแพร่

มาตรฐานไทย(KOT Standards)

KOT9001

 

     บุคคล/องค์กร สามารถ ร่วมกับเรา ในพันธกิจ การ สร้าง และเผยแพร่ KOT Standards และเอกสารประกอบ ต่อๆไปๆ หรือ ท่านได้นำไปใช้อ้างอิงแล้ว และเห็นว่า มีประโยชน์ แก่ สังคม ของท่าน อยากจะตอบแทนเรา

    

สแกน QR Code บัญชี Prompt PAY เบอร์โทรศัพท์ 0618859899 นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์


    

กรุณาแจ้งให้เราทราบ โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ด้านล่างนี้

     สำหรับ บุคคล ที่กรุณา สนับสนุนพันธกิจเรา ตั้งแต่ 10 000 บาท กรุณาแจ้ง ชื่อ และนามสกุล และurl เว็บไซท์ หรือ
เพจโซเชียล ของท่าน เราจะนำลงประกาศ ในหน้านี้ ที่ด้านล่าง ให้ทราบโดยทั่วไป

     สำหรับ องค์กร ที่กรุณา สนับสนุนพันธกิจของเรา ตั้งแต่ 20 000 บาท กรุณาแจ้ง นามองค์กร และurl เว็บไซท์ และ
เพจโซเชียล ของท่าน และ ส่งภาพโลโก้องค์กรของท่าน มาที่

e-mail: kingdomofthailand.consulting@gmail.com

เราจะนำลงประกาศ ในหน้านี้ ที่ด้านล่าง ให้ทราบโดยทั่วไป

ขอขอบพระคุณท่าน ล่วงหน้า มา ณ ที่นี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 205,168