ร่างชุดเอกสาร รวม2ระบบ ISO 14001:2015+ISO 45001:2018 ใช้รับรองได้ทันที

ร่างชุดเอกสารรวมระบบ

Integrated Management System: IMS

ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018

ใช้รับรองได้ทันที

มาแล้ว ร่างชุดเอกสาร รวมระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) + ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) สำหรับ

 1.  องค์กรที่ยังไม่ได้รับการรับรองที่กำลังมองหาระบบเอกสารเพื่อต้องการวางระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) + ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) รวมกันเป็นอันเดียวกัน เพื่อจะไม่เกิดความซ้ำซ้อน สิ้นเปลือง ทรัพยากร คน เวลา ในการบริหาร 2 ระบบ แยกกัน
 2. หรือ องค์กร ที่ ได้รับการรับรอง ระบบจัดการคุณภาพ หรือสิ่งแวดล้อม ระบบใดระบบหนึ่ง และวางแผนการนำอีกระบบหนึ่งมาปฏิบัติ แต่ต้องการ รวมเข้ากันเพื่อลดความซ้ำซ้อน
 3. หรือ องค์กร ที่ได้รับการรับรองแล้ว และหาหนทางรวมระบบ 2 ระบบเข้าด้วยกัน

 

ทาง www.kingdomofthailand.consulting ได้จัดเตรียมชุดเอกสาร ที่พรั่งพร้อมด้วย สาระขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำระบบเอง ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ให้นำไปศึกษา และปรับแต่งสาระบางส่วนให้เหมาะกับองค์กรท่าน และแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ .xls, .doc สำหรับใช้งานได้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีชุดบริการพิเศษ ให้คำปรึกษา ระหว่างที่ดำเนินการปรับแต่ง เอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร การนำไปปฏิบัติ และขอการรับรอง

0. ร่างเอกสารในชุดประกอบด้วย

 1. คู่มือสิ่งแวดล้อม ที่รวมข้อกำหนด ISO 14001:2015 ครบถ้วน และอ้างอิงไปยังเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ
 2. คู่มือ OH&S ที่รวมข้อกำหนด ISO 45001:2018
 3. เอกสารขั้นตอนปฏิบัติ จัดทำขึ้นตามข้อกำหนด กว่า 20 ฉบับ ทั้งฉบับที่รวมการปฏิบัติ 2 ระบบ และฉบับที่ระบุการปฏิติในเรื่องที่แยกกันจะเหมาะสมกว่า
 4. แบบฟอร์มต่างๆ ที่ประกอบกับสาระตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมใช้ หรือนำไปปรับแต่งและใช้งานได้ทันที จำนวนกว่า 30 แบบฟอร์ม อาทิ แบบกำหนดบริบทภายนอก/ภายในและความเสี่ยงและโอกาส แบบการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ ฯลฯ
 5. เอกสารประกาศต่างๆ ที่ประกอบกับสาระตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติจำนวนกว่า 10 แบบฟอร์ม อาทิ ประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประกาศแต่งตั้ง แผนงานการผลิต ซ่อมบำรุง สอบเทียบ บันทึกการทบทวนฝ่ายบริหารระบบจัดการคุณภาพ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ

เอกสารเหล่านี้ สามารถนำไปปรับแต่งบางส่วนให้เหมาะสมกับกิจกรรมขององค์กร ศึกษาทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ และขอการรับรองได้ ช่วยลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารเอง

 

รูปแบบ และราคาจำหน่าย มีให้เลือก 3 ชุด (เลือกชุดใดชุดหนึ่ง)

1. ชุดที่ AH1 เริ่มต้น พิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด

 1. ราคาชุดละ 13,355 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. สำหรับการศึกษาในเบื้องต้น หรือเป็นต้นแบบเพื่อทำเอกสารเอง
 3. ประกอบด้วยเอกสารทั้ง 5 รายการข้างต้น (ตามข้อ 0.)

 

2. ชุดที่ AH2 ทำระบบเอง พิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด (ชุดที่ AH1) + CD ไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบ .xls, .doc

 1. ราคาชุดละ 24,730 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. สำหรับพร้อมนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับรอง
 3. พิเศษ ฟรี ISO 14001:2015 Audit Checklist ไทย ฉบับเข้มข้น ชุดที่ L2 (ดูรายละเอียด ที่นี่ ) และ ISO 45001:2018 Audit Checklist ไทย ฉบับเข้มข้นสุดๆ ชุดที่ P2 (ดูรายละเอียด ที่นี่ )

 

 

3. ชุดที่ AH3 พร้อมคำปรึกษา (ชุดที่ AH2 + บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์/อีเมล์)

 1. ราคาชุดละ 42,304 บาท รวมค่าจัดส่งทาง ems
 2. สำหรับองค์กรที่ปรารถนาจะนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับรอง และต้องการให้มั่นใจว่าดำเนินการได้ถูกต้องจริง
 3. รวมบริการให้คำปรึกษาทาง โทรศัพท์/อีเมล์ ฟรี ไม่จำกัด จนกว่าจะได้รับการรับรอง
 4. พิเศษ ประกัน อัตราค่าบริการที่ปรึกษาเพียง 4,500 บาท/วัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีต้องการให้ที่ปรึกษาเข้าไปให้คำปรึกษา เป็นครั้งๆไป(ชำระค่าที่ปรึกษา+ค่าเดินทาง ณ วันที่เข้าไปบริการเมื่อสิ้นสุดในแต่ละวัน)

 

เลือกซื้อ ชุดใดชุดหนี่ง คลิ๊กเลือก ที่ด้านล่างนี้


 • 1.ชุดที่ AH1 เริ่มต้นพิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด ราคาชุดละ 13,355 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems สำหรับการศึกษาในเบื้องต้น หรือเป็นต้นแบบเพื่อทำเอกสารเอง ประกอบด้วยเอกสารทั้ง 5 รายการข้างต้น (...
  13,355 บาท

 • 2.ชุดที่ AH2 ทำระบบเองพิมพ์เป็นกระดาษทั้งชุด (ชุดที่ AH1) + CD ไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบ .xls, .doc ราคาชุดละ 24,730 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems สำหรับพร้อมนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับ...
  24,730 บาท

 • 3.ชุดที่ AH3 พร้อมคำปรึกษา(ชุดที่ AH2 + บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์/อีเมล์) ราคาชุดละ 42,304 บาทรวมค่าจัดส่งทาง ems สำหรับองค์กรที่ปรารถนาจะนำไปปรับใช้ในองค์กร เตรียมขอการรับรอง แล...
  42,304 บาท

การขอเอกสารเสนอราคา

 • กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ องค์กรของท่าน และ เอกสารชุดที่สนใจ ใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎด้านล่าง

 

สำหรับหนังสือเล่มนี้ กรุณาสอบถาม/แจ้ง โดยใช้ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" ที่ปรากฎที่ด้านล่างนี้เท่านั้น 

หรือ อีเมล์ที่ kingdomofthailand.consulting@gmail.com 

เลือกชุด และชำระเงินทันที

ชำระเงิน ตามชุดที่เลือก ดังข้างต้น สแกน QR Code รับเงิน ระบุจำนวนเงิน ค่าหนังสือ ตามชุดที่ระบุ ชุดใดชุดหนึ่ง

บัญชี Prompt Pay นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์ โทรศัพท์ 0818413880

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุ ชุดหนังสือที่เลือก และรายละเอียด ผู้ติดต่อ ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ"

กรณี หนังสือชุดที่ สั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว มี soft file ด้วย ทางเราจะจัดส่ง กลับให้ก่อน ทางอีเมล์ที่แจ้งใน "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" (สำคัญมาก กรุณา ตรวจสอบ e-mail address ที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง) หนังสือเล่มกระดาษ (หากมี) ใบเสร็จรับเงิน จะ ส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ในวันทำการถัดไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,275